دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلی
معاونت هماهنگي امور عمراني

معاونت هماهنگي امور عمراني مشتمل بر 3 دفتر و يك مديريت مي باشد: 

1- دفتر فني 
2- دفتر امور شهري و شوراها
3- دفتر امور روستايي و شوراها 
4- مديريت حمل و نقل و ترافيك
 
 

 جناب آقاي محمدعلي طرفه
معاون هماهنگي امور عمراني 
 
وظايف اين معاونت، به شرح زير مي باشد:
1- هدايت و نظارت بر واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در تهيه و تنظيم طرح هاي زيربنايي اقتصادي وعمراني با توجه به نيازها ، تجارب واولويت ها با درنظر گرفتن جهات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي استان

2- نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارش گيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي مربوط به منظور رفع موانع

3- نظارت كلي بر طرح هاي عمراني و فني و اجراي نظام فني، اجرايي استان در چارچوب نظام فني، اجرايي كشور

4- انجام اقدامات لازم ر زمينه تشكيل جلسات شوراي آب، شوراي فني استان وشوراي برنامه ريزي و ساير شوراها و كميسيون ها و كميته هاي مربوطه بر حسب مورد

5- بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه ‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران ، مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي آنها

6- نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني (تملك دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزارش‌گيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آن ها

7- ارزشيابي اجراي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني از لحاظ اثرات اقتصادي، اجتماعي و تجزيه و تحليل آن ها و انعكاس به مسئولين ذي ربط

8- تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملكرد واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و ارزشيابي آنها در راستاي اجراي پروژه‌هاي عمراني و آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي آن ها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي

9- بررسي هاي لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمينه اجراي طرح ها و برنامه هاي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان به منظور پيشبرد برنامه هاي عمراني و هم چنين ارائه نظرات در اين زمينه به شوراي برنامه ريزي استان

10- حمايت از شوراهاي اسلامي استان و نظارت بر فعاليت آن ها مطابق قواني و مقررات

11- مطالعه و بررسي وضع مناطق روستايي و شهري استان از نظر امكانات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت نيازها و اولويت بندي آن ها و پي گيري اعتبارات مربوط از منابع مختلف

12- تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي و شهري و همكاري با واحدهاي ذي ربط در اين زمينه با وزارت كشور

13- نظارت و پي گيري بر امر تهيه وتنظيم گزارش جامع از عملكرد و برنامه هاي خاص منطقه اي و ارزيابي اقدامات انجام شده و تهيه حساب هاي منطقه اي و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعي
و اقتصادي اين برنامه ها در ناحيه به منظور استفاده در توسعه و افزايش و بهره‌گيري از اين نوع برنامه‌ها

14- هماهنگي و همكاري در زمينه برقراري اجراي نظام فني، اجرايي در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه

15- نظارت و اجراي روش هاي مناسب به منظور ترويج و تشويق در به كارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني در دستگاه هاي اجرايي (دولتي) و غيردولتي

16- بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان

17- ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت هاي پيمانكاري استان

18- بررسي و نظارت كامل بر اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (مي و استاني) و عمراني در چارچوب ضوابط مربوطه

19- نظارت بر پروژه‌هاي عمراني در مناطق شهري و روستايي از محل اعتبارات مختلف

20- تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرايب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطق و پيشنهاد به مراجع ذي ربط براي تأييد

21- مستندسازي تجربيات فني و اجرايي به منظور بهره‌برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

22- پيشنهاد برگزاري دور هاي آموزشي به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر واحدهاي استاني

23- اجراي تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و بررسي و اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوطه

24- نظارت و بررسي اعتبارات شهردار يها و هدايت و راهنمايي هاي لازم در اتخاذ روش هاي صحيح و رعايت اولويت ها در چارچوب طرح ها و برنامه ها

25- نظارت و بررسي و اظهار نظر درخصوص برنامه ها، اعتبارات و مسائل مالي ساليانه شهرداري ها كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد.

26- بررسي موقعيت مناطق شهري و روستايي استان به منظور دستيابي به نيازهاي زيربنايي و تسهيلات رفاهي و برآورد اعتبار مورد نياز و پي گيري لازم از طريق وزارت كشور

27- انجام اقدامات لازم به منظور حضور فعال در جلسات، مجماع شوراها، كميته ها ، كارگروه ها و كميسيون ها حسب مورد و هم چنين در زمينه تشكيل آن ها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورت جلسات و پي گيري مصوبات

28- هدايت امكانات و نيروهاي به منظور پيشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ، نظارت بر اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي به منظور ارزيابي نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با اهداف و خط مشي ها و سياست هاي تعيين شده و مقايسه پيشرفت كار با جداول زماني و تنظيم گزارش لازم در اين زمينه جهت پي گيري در جلسات مرتبط و اعلام نتايج به مراجع ذي ربط

29- پي گيري و اجراي وظايف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آيين نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطح استان

30- مطالعه و بررسي وضع روستاها و شهرهاي استان از نظر تأسيسات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها و پي گيري تأمين آن ها برابر مقررات

31- تعيين اولويت بندي طرح ها و برنامه ها و پروژه ها و پروژه‌ها براي تخصيص اعتبارات لازم
تاریخ به روز رسانی: 1393/11/20
تعداد بازدید: 34602
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal