فرمانداری شهرضا
خانه
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری

 آیین نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی

 فرمهای مربوطه

 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری

ماده 1 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجرای ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری از آغاز انتخابات با دعوت از اعضای هیأت های نظارت شورای نگهبان موجبات نظارت کامل آنان را در کلیه مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند .

ماده 2 ـ هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان می باید رونوشت احکام ناظر یا ناظرین خود را به ستاد انتخابات کشور ، ستاد انتخابات استانداری ، فرمانداریها و بخشداریهای مربوطه ارسال نماید .

ماده 3 ـ فرمانداران و بخشداران باید پس از دریافت رونوشت احکام هیأت های نظارت از نامبردگان برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند .

ماده 4 ـ شرکت ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صحت اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضای صورت جلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود .

ماده 5 ـ هیأت های نظارت در صورتی که نتوانند شخصاً در جلسه شرکت نمایند ضمن تنظیم صورت جلسه ، نماینده ای از بین خود انتخاب و نماینده منتخب با در دست داشتن یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی در جلسه متشکله شرکت نموده و صورت جلسه تنظیمی را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار محل تسلیم نماید .

ماده 6 ـ مراجع ذی صلاح قانونی در مورد ارسال گزارشات بازرسان ( موضوع تبصره 5 ذیل ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری ) عبارتند از : شورای نگهبان ، هیأت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور .

ماده 7 ـ هیأت های اجرایی شهرستان موظف اند یک نسخه از صورت جلسات اقدامات خود را که به ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تسلیم می نمایند به ستاد انتخابات کشور نیز ارسال دارند .

ماده 8 ـ دراین انتخابات ملاک تبعیت بخشداریها از فرمانداریها، قانون تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران بوده و حوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی ملاک عمل نخواهد بود .

ماده 9 ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر انجام انتخابات ریاست جمهوری ، شروع برنامه انتخابات را به وزارت کشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشکیل هیأت اجرایی بخشهای تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ مینمایند . ( فرم شماره 1 و 2 )

ماده 10 ـ حذف شد .

ماده 11 ـ حذف شد .

ماده 12 ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسیهای لازم سی (30) نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان / بخش را تعیین و پس از تأیید هیأت نظارت مربوط از اعضای اداری هیأت اجرایی ( دادستان یا نماینده وی و رئیس ثبت احوال ) و سی (30) نفر معتمدین منتخب برای تشکیل جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی دعوت به عمل می آورند . ( فرم شماره 3 )

ماده 13 ـ در شهرستانها و بخشهایی که شوراهای اسلامی در آنها تشکیل شده باشد فرماندار یا بخشدار در اجرای تبصره ذیل ماده 38 قانون ریاست جمهوری اقدام می نماید . ( فرم شماره 4 )

ماده 14 ـ پس از حضور حداقل بیست (20) نفر از معتمدین دعوت شده آنان از بین خود یا خارج هشت (8) نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب مینمایند و مراتب صورت جلسه می شود و به امضای حاضران در جلسه می رسد . ( فرم شماره 5 )

تبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدین هیأت اجرایی بخش را بلافاصله به فرمانداری و فرمانداران نیز دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدین هیأت اجرایی مرکز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارند . ( فرم شماره 6 و 7 )

ماده 15 ـ فرمانداران پس از تشکیل اولین جلسه هیأت اجرایی مرکز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعلام میدارند . ( فرم شماره 8 )

ماده 16 ـ حذف شد .

ماده 17 ـ هیأت های اجرایی بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدین و تکمیل عده خود تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین و مراتب را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را وسیله بخشدار برای فرماندار شهرستان جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان ارسال می دارند . ( فرم شماره 9 و 11 )

ماده 18 ـ بخشداران در اجرای تصمیمات هیأت اجرایی نسبت به صدور حکم عضو رابط اقدام مینمایند . ( فرم شماره 10 )

ماده 19 ـ هیأت اجرایی شهرستان با توجه به ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز و بخش مرکزی و بررسی و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ ، ساعت برگزاری انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می نمایند . ( فرم شماره 12 )

ماده 20 ـ فرمانداران با همکاری نیروی انتظامی نسبت به انتشار آگهی انتخابات در سطح شهرستان اقدام می نمایند . ( فرم شماره 13 )

ماده 21 ـ در اجرای ماده 46 قانون انتخابات ریاست جمهوری فرمانداران موظف اند سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به ستاد انتخابات استانداری ارسال دارند . ( فرم شماره 14 )

ماده 22 ـ هیأتهای اجرایی شهرستان وبخش در اجرای ماده 47 قانون نسبت به تنظیم صورت جلسه تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی اقدام می نمایند . ( فرم شماره 15 )

ماده 23 ـ بخشداران یک نسخ از صورت جلسه انتخاب اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی را به فرمانداری مرکز شهرستان ارسال می دارند . ( فرم شماره 16 )

ماده 24 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هیأت اجرایی مبنی بر تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذرأی نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام وجهت تحویل صندوق و لوازم و مدارک ثبت نام و اخذ رأی از آنان دعوت به عمل آورند . ( فرم شماره 17 )

ماده 25 ـ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی مدارک و لوازم شعبه و همچنین برگهای انتخاباتی را تحویل اعضای شعبه اخذ رأی نموده و پس از توجیه برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأی و قرائت آرا ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی ، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی به محل شعب اعزام شوند . ( فرم شماره 18 )

ماده 26 ـ فرمانداران می باید نسبت به صدور حکم نماینده فرماندار اقدام نمایند . ( فرم شماره 19 )

ماده 27 ـ فرمانداران و بخشداران به منظور حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأی با هماهنگی نیروی انتظامی حداقل سه نفر از مأمورین انتظامی را ضمن صدور ابلاغ در معیت اعضای شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی اعزام می نمایند . ( فرم شماره 20 )

ماده 28 ـ برنامه روز اخذ رأی :
اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر می شوند . ابتدا از بین خود نسبت به انتخاب یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی اقدام خواهند نمود . سپس صندوق اخذ رأی را در حضور نماینده هیأت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن آن ، لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی لاک و مهر و چنانچه صندوقهای اخذ رأی به گونه ای طراحی و ساخته شده باشند که نیازی به لفاف نداشته باشند ، فقط محل یا محلهای تعیین شده بر روی صندوق پس از بستن آن ، در مراحل مختلف برنامه روز اخذ رأی و محل شکاف صندوق برای انداختن رأی در پایان برنامه ، با مهر انتخابات لاک و مهر خواهد شد و و مراتب را در صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأی در پنج نسخه منعکس و کار ثبت نام و اخذ رأی را به شرح مراحل شش گانه زیر آغاز می نمایند :
اول ـ مرحله مراجعه رأی دهندگان :

1- اعضای شعبه باید کوشش کنند محل اخذ رأی حتی الامکان دارای درب ورودی و خروجی مجزا باشد و مأمورین انتظامی موظف اند طبق دستور نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی از ازدحام در محل اخذ رأی ممانعت نموده تا اخذ رأی در کمال آرامش انجام پذیرد .
2- رأی دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه در محل شعبه ثبت نام و اخذرأی حضور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأی وارد محوطه اخذ رأی می شوند .

دوم ـ مرحله کنترل کنترل در دو مرحله انجام می شود :

الف ـ کنترل شناسنامه : نماینده فرماندار یا رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخذ رأی با ملاحظه شناسنامه رأی دهنده موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند :
1- شناسنامه به مهر انتخابات ریاست جمهوری همان مرحله ممهور نشده باشد .
2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و دارنده آن در روز اخذ رأی وارد سن شانزده (16)سالگی شده باشد .
ب ـ کنترل انگشت : نماینده فرماندار یا رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی ، انگشت سبابه دست رأی دهنده را کنترل مینماید که آلوده به رنگ جوهر استامپ که احتمالاً نشانه دادن رأی است نباشد .
تبصره ـ در صورتیکه شناسنامه مراجعه کننده ممهور به مهر انتخابات جاری باشد و یا بر انگشت سبابه او اثرجوهر استامپ مشخص شده باشد ، به دستور نماینده فرماندار از رأی دادن وی جلوگیری به عمل می آید .

سوم ـ مرحله ثبت نام

1- پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از این که شناسنامه متعلق به مراجعه کننده بوده و او واجد شرایط رأی دادن می باشد یک نفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات سجلی رأی دهنده براساس شناسنامه و سایر اطلاعات مورد نیاز بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأی دهنده روی برگ تعرفه ، آن را امضا می نماید .
2- متصدی ثبت نام ، شناسنامه رأی دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می نماید .
3- چنانچه انتخابات به شیوه دستی برگزار شود ، وزارت کشور می تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رأی دهندگان از قبیل جنس ، سن یا تأهل فرم های جداگانه ای تهیه کند .
نماینده فرماندار ـ بخشدار یا یکی از اعضای شعبه موظفند فرم های اطلاعاتی را هنگام ثبت نام از رأی دهندگان تکمیل نمایند . این فرم ها در پایان بدون آنکه داخل صندوق اخذ رأی انداخته شوند حسب مورد تحویل بخشداری یا فرمانداری ذی ربط خواهد شد .

چهارم ـ مرحله اخذ رأی

1- متصدی ثبت نام برگ رأی را از محل پرفراژ ( نقطه چین ) از تعرفه انتخاباتی جدا نموده و به رأی دهنده تسلیم می نماید و رأی دهنده با علامت گذاری در مقابل اسم یکی از نامزدها ، برگ رأی را بدون هرگونه نوشته و یا علامت دیگری و بدون اینکه آن را تا نماید داخل صندوق می اندازد . چنانچه انتخابات به شیوه دستی برگزار شود ، لازم است رأی دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعیین شده در برگ رأی بنویسد ، سپس برگ رأی را تا نموده و داخل صندوق بیندازند .
2- نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی نویسی مخفی و به صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ یک از اعضای شعبه و نماینده فرماندار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت بر انتخابات و اصولاً کلیه افرادیکه به نحوی از انحا در شعبه وظیفه ای به عهده دارند حق توصیه به رأی دهنده برای انتخاب فرد بخصوصی را ندارند .
بدیهی است در صورتی که رأی دهنده برای رأی دادن نیاز به فرد دیگری داشته باشد باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی باشند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد .
3- نماینده هیأت نظارت بر انتخابات یا بازرسان وزارت کشور در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف اند مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار تذکر دهند و آنان ضمن تنظیم صورت جلسه باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه تحویل مقامات قضائی دهند .
4- نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود تا هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رأی نشود . کنترل این امر توسط مأمورین انتظامی و در جلو درب ورودی خواهد بود .

پنجم ـ مرحله قرائت و شمارش آرا

1- اعضای شعبه پس از انقضای ساعات اخذ رأی در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوقهای رأی انداخته و فرد دیگری برای رأی دادن در محل شعبه حضور ندارد بلافاصله پس از شمارش برگهای تعرفه و درج آن در صورت جلسه با حضور محافظان صندوق و نماینده هیأت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار شمارش و قرائت آرا را آغاز مینمایند .
2- ترتیب شمارش و قرائت آرا به این صورت است که ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رأی با همکاری یکی از منشی ها ، تعرفه ها را شمارش نموده سپس لاک و مهر درب صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود برگ شماری و با تعداد برگ تعرفه ها تطبیق داده و به یکی از دو حالت زیر عمل مینمایند :
الف ـ چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد اوراق اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله ( باطل شد ) را بر روی آن قید و باطل نموده در صورت جلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند .
ب ـ در صورتی که تعداد برگهای رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد مراتب در صورت جلسه درج میشود .
3- پس از اینکه شمارش آرا به ترتیب مذکور در فوق انجام شد قرائت آرا شروع و مواد 25 و 26 قانون و تبصره های ذیل آنها با تأیید هیأت نظارت بر انتخابات یا نماینده آن اجرا خواهد شد .

ششم ـ مرحله تنظیم صورت جلسه
پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأی شعبه که به ضمیمه دستورالعمل اجرایی از طرف وزارت کشور ارسال شده است در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی در پشت برگ صورت جلسه در فرم مخصوص ( فرم نتایج آرا ) قید میشود . صورت جلسه پس از تنظیم به امضای نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محافظان صندوق و نماینده هیأت نظارت بر انتخابات می رسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه صورت جلسه مذکور را داخل صندوق رأی قرار داده و پس از انجام لاک و مهر مجدد صندوق ( صندوقها )، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی به اتفاق نماینده فرماندار در معیت مأمورین انتظامی ، صندوق ( صندوقهای ) رأی به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأی و سایر مدارک رسماً تحویل هیأت اجرایی می دهند . ضمناً ناظر و رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی هر کدام یک نسخه از صورت جلسه مذکور را دریافت می نمایند . ( فرم شماره 22 )
اگر در روز اخذ رأی در مورد انتخابات اشکالات پدید آید مراتب در قسمت انتهای صورت جلسه ذکر و به امضای اعضای شعبه و نماینده فرماندار و محافظان صندوق و نماینده هیأت نظارت بر انتخابات می رسد .
توجه ـ تعداد رأی دارندگان رأی در فرم نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری که در پشت برگ صورت جلسه مندرج است قید می شود . ( فرم شماره 22 )

ماده 29 ـ هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأی بعلل مختلف از عهده قرائت آرا و تکمیل صورت جلسه برنیایند هیأت های اجرایی مستقیماً نسبت به شمارش و قرائت آرا و تکمیل صورت جلسه شعبه مذکور اقدام خواهند نمود .
برنامه روز اخذ أی مرحله دوم

1- شناسنامه مراجعه کنندگان به دو مهر انتخاباتی که در جریان است ممهور نشده باشد .
2- چنانچه شناسنامه رأی دهنده دارای مهر مرحله اول انتخابات باشد به مهر مرحله دوم نیز ممهور می شود .
3- چنانچه شناسنامه رأی دهنده فاقد مهر مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری باشد هنگام رأی گیری مرحله دوم دوبار به مهر مرحله دوم ممهور می شود تا رأی دهنده نتواند برای بار دوم رأی دهد .

ماده 30 ـ هیأت های اجرایی بخشها به استثنای بخش مرکزی و مرکز شهرستان بلافاصله پس از دریافت صندوقهای آرا و مدارک و صورت جلسات شعبه ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ، نسبت به تنظیم صورت جلسه جمع آرای شعب مربوطه در حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در پنج نسخه اقدام نموده و مدارک و لوازم و صندوقها را به همراه دو نسخه از صورت جلسه تنظیمی برای اعلام و ارسال به مرکز شهرستان تحویل بخشدار می دهند . ( فرم شماره 23 و 24 )

ماده 31 ـ بخشداران سراسر کشور باستثنای بخش مرکزی و مرکز شهرستان موظف اند در اسرع وقت کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای اخذ رأی به انضمام صورت جلسه اخذ رأی هیأت اجرایی بخش را جهت تحویل به هیأت اجرایی مرکز شهرستان به فرمانداری مرکز شهرستان ارسال نمایند . ( فرم شماره 26 )

ماده 32 ـ فرمانداران پس از وصول نتایج اخذ رأی بخشهای تابعه مکلف اند در اسرع وقت نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به ترتیب تعداد آرا تنظیم و به ستاد انتخابات کشور وسیله تلفنگرام و تلگراف گزارش نمایند . ( فرم شماره 28 )

ماده 33 ـ مسئولیت نگهداری و حفاظت مدارک انتخابات و صندوقهای اخذ رأی تا تحویل به هیأت اجرایی شهرستان به عهده بخشدار است .

ماده 34 ـ فرمانداران پس از دریافت صورت جلسات قرائت آرای بخشهای تابعه ، کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای مربوطه را در اسرع وقت به هیأت اجرایی مرکز شهرستان تحویل نموده و هیأت اجرایی مرکز شهرستان با حضور هیأت نظارت نسبت به تنظیم صورت جلسه نتیجه انتخابات شهرستان سریعاً اقدام می نمایند . ( فرم شماره 29 )

ماده 35 ـ فرمانداران پس از دریافت صورت جلسه انتخابات از هیأت اجرایی شهرستان ضمن رعایت ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ارسال دو نسخه از صورتجلسه مذکور به ستاد انتخابات کشور و همچنین وصول نظریه مجدد ستاد انتخابات کشور نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام می نمایند . ( فرم شماره 30 و 31 )

ماده 36 ـ در پایان مهلت قانونی ( حداکثر دو روز پس از تاریخ انتشار آگهی نتیجه اخذ رأی در شهرستان ) هیأت اجرایی شهرستان با حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و به شکایات واصله رسیدگی می نمایند و مراتب را در پنج (5) نسخه صورت جلسه نموده و به فرماندار تسلیم می دارد . ( فرم شماره 33 )

تبصره ـ در صورتی که تا پایان مهلت قانونی هیچ گونه شکایت به هیأت اجرایی نرسیده باشد مراتب عدم وصول شکایت نیز در پنج (5) نسخه صورت جلسه و به فرماندار تسلیم می شود . ( فرم شماره 32 )

ماده 37 ـ فرماندار بلافاصله 3 نسخه صورت جلسه رسیدگی به شکایات دریافتی از هیأت اجرایی شهرستان را به ستاد انتخابات کشور ارسال می دارد . ( فرم شماره 34 )

ماده 38 ـ ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورت جلسات واصله موضوع ماده فوق را به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظریه نهایی شورای نگهبان ارسال می دارد .

ماده 39 ـ وزارت کشور پس از دریافت نظریه شورای نگهبان مبنی بر صحت برگزاری انتخابات یا توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات ریاست جمهوری مراتب را به مسئولین اجرایی انتخابات ابلاغ می نماید .

ماده 40 ـ فرمانداران پس از دریافت نظریه شورای نگهبان از طریق ستاد انتخابات کشور بلافاصله نسبت به تنظیم صورت جلسه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اقدام و ضمن مخابره نتیجه نهایی دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می نمایند . ( فرم شماره 35 و 36 و 37 )

ماده 41 ـ فرمانداران سراسر کشور پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا و اوراق انتخابات ریاست جمهوری با حضور اعضای هیأت اجرایی و حتی الامکان هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت به امحای آرا و اوراق مصرف شده انتخابات شهرستان به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و دو نسخه آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارد.(فرم شماره 38 و39 )

ماده 42 ـ چنانچه در خارج از کشور و یا در همه یا تعدادی از شهرستانهای یک استان که با توجه به امکانات و یا هر دلیل دیگر قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و میسر نباشد ، کار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعایت موارد زیر انجام می شود .

1- کلیه اصلاحات به عمل آمده در مواد 1 الی 27 آیین نامه معتبر و ملاک عمل است .
2- در ماده 28 اصلاحات به عمل آمده در مراحل اول الی چهارم کلاً معتبر و ملاک عمل است ولی مراحل پنجم و ششم این ماده به وضعیت قبل از اصلاح معتبر و ملاک عمل خواهد بود مشروط بر آن که اصلاحات به عمل آمده در مواد 25 و 26 و 27 و 28 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران رعایت شود .
3- مواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 و 35 آیین نامه بدون اصلاحات و به وضعیت قبل معتبر و ملاک عمل می باشد .

ماده 43 ـ حذف ،

تغییر و یا اصلاح فرمهای مربوط به این آیین نامه و یا الحاق فرمهای جدید مورد نیاز به آن ، پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است .آیین نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی

ماده1 ـ از زمان انتشار اسامی نامزدها تاپنج روز قبل از شروع اخذ رأی،هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد بصورت مشترک میتوانند نمایندگان خود را به هیأتهای اجرایی شهرستان / بخش محل استقرار دستگاههای شمارشگر ، شعب ثبت نام و اخذ رأی ( ثابت و سیار ) به فرمانداری همان شهرستان معرفی نمایند .

ماده 2 ـ از زمان انتشار اسامی نامزدها تا یک هفته قبل از شروع اخذ رأی هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت تمایل به داشتن ستاد تبلیغاتی موظف است مسئول ستاد تبلیغات انتخاباتی خود را در شهرستان به صورت کتبی به فرمانداری همان شهرستان معرفی نماید .

ماده 3 ـ در صورتی که نامزدهای ریاست جمهوری مسئولان ستادهای انتخابات خود را در شهرستان همراه با نمونه امضا و تفویض اختیار به فرمانداری معرفی کرده باشند ، مسئولان ستادها می توانند نسبت به معرفی نمایندگان نامزدهای مربوط در محل های قید شده در ماده 1 این آیین نامه اقدام نمایند .

ماده4 ـ فرماندار/ بخشدارموظف است ساعت وتاریخ تشکیل جلسات هیأت اجرایی شهرستان/ بخش را به اطلاع نمایندگان نامزدها در هیأت اجرایی برساند .

ماده 5 ـ عدم حضور نمایندگان نامزدها در محل های قید شده در ماده 1 این آیین نامه مانع ادامه روند اجرایی انتخابات نیست .

ماده 6 ـ نمایندگان نامزدها و مسئولان ستادهای انتخابات آنها در صورت مشاهده تخلف ، گزارش خود را به صورت کتبی به ناظران شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان ، استان و ستاد انتخابات کشور اعلام می کنند . ناظران و هیأتهای یاد شده و ستاد انتخابات کشور موظفند گزارشهای دریافتی را قبل از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات ( حداکثر سه روز پس از اعلام نتایج انتخابات ) در اختیار هیأت اجرایی شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان رسیدگی شود . پس از اتمام مهلت یاد شده ، گزارشهای دریافتی به شورای نگهبان ارسال می شود .

ماده 7 ـ کارت یا معرفی نامه نمایندگان نامزدها باید شامل مشخصات کامل نماینده و امضای فرماندار و مهر فرمانداری باشد .

ماده 8 ـ کارت یا معرفی نامه نمایندگان نامزدها توسط وزارت کشور تهیه و در اختیار فرمانداری ها قرار می گیرد تا پس از وصول هزینه صدور به نمایندگان نامزدها تحویل داده شود . هزینه یاد شده توسط وزارت کشور به شرح زیر محاسبه میشود و نامزد یا مسئول ستاد انتخابات وی موظف است مبلغ آن را به عنوان درآمدهای عمومی دولت به حساب خزانه واریز و رسید آن را به فرمانداری ارایه نماید .
کل مبلغ هزینه شده برای واریز به حساب خزانه = تعداد نماینده معرفی شده [ هزینه خدمات صدور و ارائه یک کارت یا معرفی نامه حداکثر برابر با مبلغ تمام شده تهیه یک کارت یا معرفی نامه + هزینه چاپ یک کارت یا معرفی نامه ]

تبصره ـ تأمین نیازهای مورد تقاضای هر یک از نمایندگان نامزدها و مسئولان ستادهای انتخابات وی به عهده نامزد مربوط می باشد و وزارت کشور از این بابت هیچ گونه تکلیفی بر عهده ندارد .

ماده 9 ـ نامزدها میتوانند برای حضور در بیش از یک شعبه اخذ رأی یک نماینده معرفی کنند ولی عدم حضور وی مانع از شمارش آرا و سایر اقدامات قانونی نیست .فرمهای مربوطه

فرم شماره 1

بسمه تعالی
ستاد انتخابات کشور

در اجرای دستور شماره ............................ مورخ .............................. بدین وسیله وصول دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می دارد .

فرماندار شهرستان ............................................فرم شماره 2

بسمه تعالی

آقای ...................... بخشدار
در اجرای ماده 38 قانون انتخابات ، دستور فرمائید نسبت به تشکیل هیأت اجرایی بخش برابر مقررات اقدام نمایند .

فرماندار شهرستان ............................................فرم شماره 3

بسمه تعالی

آقای ...................... دادستان
آقای ...................... رئیس ثبت احوال
آقای ...................... ناظر شورای نگهبان
آقای ...................... معتمد محل
در اجرای ماده 38 و 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری ، خواهشمند است در جلسه ای که به منظور انتخاب معتمدین هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در ساعت ............ روز .......................... مورخ ................. در محل فرمانداری / بخشداری تشکیل می شود حضور بهمرسانید .

فرماندار / بخشدار ............................................فرم شماره 4 دعوتنامه

بسمه تعالی

شورای اسلامی شهرستان / بخش ................................
در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری ، خواهشمند است نسبت به انتخاب و معرفی یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان / بخش به منظور شرکت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری که در محل فرمانداری / بخشداری تشکیل میگردد ، ضمن ارسال یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی اقدام فرمایید .

فرماندار / بخشدار ............................................فرم شماره 5

بسمه تعالی

صورت جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان / بخش ....................................
در اجرای ماده 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری بمنظور انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات شهرستان/ بخش......................... وبرطبق دعوتنامه شماره ................. مورخ ................. فرمانداری / بخشداری .................................. جلسه ای در ساعت ..................روز ................................... در محل فرمانداری / بخشداری ........................................تشکیل گردید . پس از حضور اکثریت معتمدین دعوت شده ( تعداد 20 نفر ) اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه 8 نفر افراد مشروح زیر :
1- آقای / خانم 5- آقای / خانم
2- 6-
3- 7-
4- 8-
به عنوام معتمدین اصلی و پنج نفر افراد مشروح زیر :
1- آقای / خانم 4- آقای / خانم
2- 5-
3-
بعنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری مرکز شهرستان وبخش مرکزی / بخش انتخاب شدند .
امضای فرماندار / بخشدار ...........................................
امضای مدعوین حاضر در جلسه
امضای ناظرین یا ناظر شورای نگهبانفرم شماره 6

بسمه تعالی

فرماندار شهرستان .......................................
بدین وسیله دو نسخه صورت جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی بخش ................................. به پیوست ارسال می گردد .

بخشدار .....................................فرم شماره 7

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور
بدین وسیله دو نسخه صورت جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی شهرستان ................................... به پیوست ارسال می گردد .

فرماندار شهرستان ...............................................فرم شماره 8

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور
در اجرای ماده 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره های ذیل آن جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی شهرستان وبخش مرکزی ........................................ تشکیل و در نتیجه افراد مشروح الاسامی زیر :
1- آقای / خانم با رأی
2- با رأی
3- با رأی
4- با رأی
5- با رأی
6- با رأی
7- با رأی
8- با رأی
به عنوان معتمدین اصلی هیأت اجرایی و 5 نفر افراد مشروح الاسامی زیر :
1- آقای / خانم
2-
3-
4-
5-
به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی انتخاب شدند .

فرماندار شهرستان .....................................فرم شماره 9

بسمه تعالی

صورت جلسه تعیین تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری
در اجرای ماده 43 قانون انتخابات ریاست جمهوری جلسه هیأت اجرایی انتخابات بخش ......................... در ساعت ................. روز .................................... در محل بخشداری تشکیل و نسبت به تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی این بخش به شرح زیر :
شعبه شماره 1 واقع در...............................................
شعبه شماره 2 واقع در...............................................
اقدام و مقرر گردید یک نسخه از این صورت جلسه بلافاصله به منظور طرح در هیأت اجرایی مرکز شهرستان وسیله بخشداری به فرمانداری شهرستان ارسال گردد . ضمناً آقای ............................................ به عنوان عضو رابط بخشداری یا فرمانداری تعیین گردید تا پس از صدور حکم توسط آقای بخشدار تکالیف مربوط را به نحو احسن انجام دهد .
نام و نام خانوادگی و امضای اعضای نام و نام خانوادگی و امضای ناظر یا
هیأت اجرایی بخش ............................... ناظرین شورای نگهبان
1- 7-
2- 8-
3- 9-
4- 10-
5- 11-
6-فرم شماره 10

بسمه تعالی

آقای ........................................
به موجب صورتجلسه مورخ .......................................... هیأت اجرایی بخش .............................................. به عنوان عضو رابط انتخابات ریاست جمهوری این بخشداری یا فرمانداری ..................................................... تعیین می شوید که برابر مقررات نسبت به انجام وظایف و تکالیف محوله اقدام نمایید .

بخشدار .................................................فرم شماره 11

بسمه تعالی

آقای فرماندار ........................................
در اجرای ماده 43 قانون انتخابات ریاست جمهوری ، بدین وسیله یک نسخه صورت جلسه تعیین شعب ثبت نام و اخذ رأی این بخش جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان توسط آقای .............................. عضو رابط این بخشداری به پیوست ارسال می گردد .

بخشدار ..............................................فرم شماره 12

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
آگهی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

در اجرای ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع اهالی مبارز و متعهد شهرستان ........................................ می رساند .
کلیه کسانی که به استناد ماده 36 قانون انتخابات حق شرکت در انتخابات را دارند ، برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در تاریخ ...................................... از ساعت ........................... صبح لغایت .......................... بعداز ظهر با در دست داشتن شناسنامه به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مشروح زیر مراجعه نموده و پس از ثبت نام ، رأی خود را در صندوق رأی بیاندازند.
اول مرکز شهرستان و بخش مرکزی
شعبه شماره 1 ثبت نام و اخذ رأی واقع در .......................................................
شعبه شماره 2 ثبت نام و اخذ رأی واقع در.......................................................
شعبه شماره 3
.
.
دوم بخش ..............................................
شعبه شماره 1 ثبت نام و اخذ رأی واقع در .......................................................
شعبه شماره 2 ثبت نام و اخذ رأی واقع در.......................................................
.
.
سوم بخش ..............................................
چهارم بخش ..............................................
.
.

شرایط انتخاب کنندگان
1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- ورود به سن 16 سالگی
3- عدم جنون

جرایم و تخلفات
ماده 33 ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود .
1- خرید و فروش رأی .
2- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه و یا برگ رأی یا صورت جلسات .
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی .
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری .
6- رأی دادن بیش از یکبار .
7- اخلال در امر انتخابات
8- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها .
9- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
10- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
11- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی ، به رأی دهنده .
12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه وبرگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها .
13- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی .
14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .

قسمتی از مقررات جزایی ( مجازات ) مربوط به فصل هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
ماده 84 ـ مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتیب ذیل تعیین می گردد :
الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد .
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده 85 ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده 94 ـ مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید .


نام اعضای هیأت اجرایی شهرستان
نام ناظر یا ناظرین شورای نگهبانفرم شماره 13

بسمه تعالی

فرماندهی منطقه انتظامی شهرستان ....................................................
فرماندهی پاسگاه انتظامی بخش .................................................
بپیوست تعداد ............. برگ آگهی انتخابات ریاست جمهوری ارسال میگردد ، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به الصاق آگهی های مزبور وسیله مأموران در معابر عمومی و گذرگاهها سریعاً اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام دارند.

فرماندار / بخشدار .................................................فرم شماره 14

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور
ستاد انتخابات استانداری .......................................................
به پیوست تعداد ................... نسخه آگهی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان ................................ جهت اطلاع ارسال می شود .

فرماندار .................................................فرم شماره 15

بسمه تعالی

صورت جلسه تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات
ریاست جمهوری شهرستان / بخش ...........................................
دراجرای ماده47 قانون،هیأت اجرایی انتخابات شهرستان/بخش ....................................... در ساعت ................. روز ................................ در محل فرمانداری / بخشداری .......................................... تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی شهرستان / بخش .......................................... به شرح زیر تعیین گردیدند :
اول ـ شعبه شماره 1 واقع در ............................................................... به عضویت
1- آقای / خانم 3- آقای / خانم 5- آقای / خانم
2- آقای / خانم 4- آقای / خانم
دوم ـ شعبه شماره 2 واقع در ............................................................. به عضویت
1- آقای / خانم 3- آقای / خانم 5- آقای / خانم
2- آقای / خانم 4- آقای / خانم
سوم ـ شعبه شماره 3 واقع در ........................................................به عضویت
1- آقای / خانم 3- آقای / خانم 5- آقای / خانم
2- آقای / خانم 4- آقای / خانم
چهارم و پنجم و ششم و ....
نام و نام خانوادگی و امضای نام و نام خانوادگی و امضای ناظر
اعضای هیأت اجرایی یا ناظرین شورای نگهبان
شهرستان / بخش ...............................
1- 7-
2- 8-
3- 9-
4- 10-
5- 11-
6-

مهر فرمانداری / بخشداری ...................................................فرم شماره 16

بسمه تعالی

فرمانداری ..................................................
بدین وسیله یک نسخه از صورت جلسه انتخاب اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی بخش .................................. به پیوست ارسال می گردد .

بخشدار ...................................................فرم شماره 17

بسمه تعالی

آقای / خانم .............................................
در اجرای تصمیم هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان/بخش ........................................ به عضویت شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره ............................. واقع در ..................................... انتخاب گردیده اند ، خواهشمند است رأس ساعت ......................... روز ........................................ مورخ ........................... جهت تحویل گرفتن صندوق اخذ رأی و سایر اوراق و لوازم انتخاباتی شعبه مربوطه در محل ............................................... حضور بهمرسانید .

فرماندار / بخشدار ...................................................فرم شماره18

بسمه تعالی

اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره .............................. شهرستان ...................................... در ساعت ........................... روز ............................................... در فرمانداری / بخشداری ....................................... حضور یافته و پس از آشنایی با برنامه انتخابات لوازم و مدارک ثبت نام و اخذ رأی به شرح زیر دریافت نمودند :
1- برگ انتخاباتی ..................... برگ
2- متقال برای لفاف صندوق ...................... متر
3- صندوق انتخابات ........................ عدد
4- مهر انتخابات ریاست جمهوری ..................... عدد
5- استامپ ........................... عدد
6- مداد ....................... عدد
7- خودکار ......................... عدد
8- جوهر استامپ .......................... عدد
9- لاک ....................... عدد
10- شمع ......................... عدد
11- سوزن ............... عدد ( همراه با نخ )
12- متقال برای تهیه پرده ( تابلو ) ................... متر که بالای درب ورودی محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی نصب می شود و جمله زیر :
( شعبه شماره .............................. ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری ) روی آن نوشته خواهد شد.
اینجانبان اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی ، حداقل یک روز قبل از ثبت نام و اخذ رأی در محل شعبه حضور یافته و متعهد می شویم در حسن اجرای وظایف قانونی خود از جمله نصب پرده ( تابلو ) شعبه ثبت نام و اخذ رأی ( شماره ................................. ) و تهیه سایر نیازمندیها تسهیلات لازم را فراهم نماییم .

محل امضای اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره .............................................فرم شماره 19

بسمه تعالی

آقای / خانم ...........................................
در اجرای ماده 48 قانون انتخابات ریاست جمهوری و به موجب این حکم به شما مأموریت داده می شود که به عنوان نماینده فرماندار در معیت اعضاء و مأمورین شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره ............... بخش ...................... شهرستان ...................................... یک روز قبل از روز اخذ رأی به محل شعبه مذکور واقع در ................................................. عزیمت و تا پایان انتخابات در محل شعبه مستقر و نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و در حسن اجرای انتخابات با اعضای شعبه مزبور همکاری و تشریک مساعی نموده و نتیجه را در مراجعه گزارش نمایید .

فرماندار...................................................فرم شماره 20

بسمه تعالی

سرکار .............................................
در اجرای ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به معرفی نامه شماره ........................ مورخ .................. نیروی انتظامی شهرستان/بخش ............................................... به موجب این حکم به شما مأموریت داده میشود در معیت نماینده فرمانداری و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی شماره .......................... بخش .......................... شهرستان ............................... یک روز قبل از اخذ رأی به محل شعبه واقع در ....................................... عزیمت و تا پایان مدت زمان ثبت نام و اخذرأی و شمارش و قرائت آرا و تنظیم صورت جلسات مربوط و تحویل صندوق اخذ رأی و مدارک انتخاباتی به فرمانداری / بخشداری ........................................ با اعضای شعبه همکاری و تشریک مساعی نمایند .

فرماندار / بخشدار ......................................................فرم شماره 22

بسمه تعالی

صورت جلسه نتیجه اخذ رأی و قرائت و شمارش آرای شعبه شماره ................. ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری واقع در بخش ................... شهرستان .......................
در ساعت ........................ صبح روز .............................. مورخ ................................. یک ساعت قبل از شروع رأی گیری ابتدا نسبت به انتخاب یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی اقدام و بعد با اطمینان از خالی بودن صندوق رأی ، درب آن بسته و سطح بیرونی صندوق لفاف شد ( در صورت نیاز ) و با مهر انتخابات و مهر هیأت نظارت لاک و مهر گردید .

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان محل امضا
1 رئیس شعبه
2 نایب رئیس شعبه
3 منشی
4 منشی
5 منشی
6 نماینده فرماندار
7 بازرس وزارت کشور
8 نماینده هیأت نظارت

اخذ رأی از ساعت .............................. صبح آغاز و تا ساعت ............................. ادامه یافت .

پس از پایان مهلت اخذ رأی ، ابتدا تعرفه های مصرف شده که به نام رأی دهندگان صادر گردیده است به دقت شمارش شد و سپس صندوق باز گردید و برگهای رأی داخل صندوق قرائت و شمارش و تفکیک گردید که حاصل آن به شرح زیر اعلام می گردد :
1- تعداد تعرفه و برگهای رأی تحویل شده به شعبه برگ
2- تعداد تعرفه های مصرف شده برگ
3- تعداد برگهای رأی داخل صندوق برگ
4- تعداد برگهای رأی زاید بر تعداد تعرفه های مصرف شده . برگ که چون جزء آرای باطله غیر مأخوذه محسوب می شود ، باطل و بسته بندی و عدد (4) در پشت آن نوشته شد . 5- تعداد آرای نوشته شده روی کاغذهای متفرقه(غیرازبرگ رأی چاپی)یافاقدمهرانتخاباتی برگ که چون جزء آرای باطله غیر مأخوذه محسوب میشود ، باطل و بسته بندی و عدد (5) در پشت آن نوشته شد .
6- تعداد آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده اند ، آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده است ، آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده است ، آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده است ، آرایی که از طریق تهدید به دست آمده است ، مجموعاً برگ که چون جزء آرای باطله غیر مأخوذه محسوب می شود ، باطل و بسته بندی و عدد (6) در پشت آن نوشته شد .
7- مجموع آرای مندرج در ردیفهای 4 ، 5 و 6 که آرای باطله غیر مأخوذه محسوب میشوند برگ می باشد .
8- تعداد برگهای رأی که اسم نوشته شده در آن غیر قابل خواندن بود یا رأی دهنده چیزی در آن ننوشته و سفید به صندوق انداخته است یا اسم بیش از یک نامزد در روی آن نوشته شده است برگ که چون جزء آرای باطله مأخوذه محسوب می شود ، باطل و بسته بندی و عدد (8) در پشت آن نوشته شد .
9- تعداد آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده است. برگ که چون جزء آرای باطله مأخوذه محسوب می شود باطل و بسته بندی و عدد (9) در پشت آن نوشته شد .
10- تعداد برگهای رأی صحیح حاوی اسامی نامزدها برگ که چون هیچگونه اشکال و ایراد قانونی بر آنها وارد نبود به نام نامزدهای دارنده رأی قرائت و جمع بندی گردید و نتیجه آن که به ترتیب دارندگان بیشترین رأی در جدول مربوط ثبت شد .
11- تعداد کل برگهای رأی مأخوذه که مجموع ردیفهای 8 ، 9 و 10 این صورت جلسه را شامل می گردد برگ می باشد .

ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی
با عدد با حروف


شمارش و قرائت آرا در ساعت ............................. روز ........................... مورخ ........................... پایان پذیرفت.
این صورت جلسه در پنج نسخه تنظیم و مقرر شد پس از امضای آن توسط اعضای شعبه ، نماینده فرماندار ، نماینده هیأت نظارت و بازرس وزارت کشور یک نسخه ان همراه با کلیه تعرفه های مصرف شده و برگهای رأی صحیح و مجموعه برگهای رأی باطله مأخوذه و باطله غیر مأخوذه ، داخل صندوق رأی قرار گرفته و پس از لفاف ( در صورت نیاز ) و لاک و مهر نمودن آن با مهر انتخابات و مهر هیأت نظارت ، صندوق لاک و مهر شده و تعداد تعرفه و برگهای رأی سفید مصرف نشده و مهر انتخابات و سایر لوازم و مدارک انتخاباتی بلافاصله با حفاظت مأموران انتظامی محافظ صندوق و همراهی سایر امضاکنندگان این صورت جلسه ، به هیأت اجرایی شهرستان / بخش مربوط تحویل داده شود .
یک نسخه ازباقیمانده صورت جلسه به آقای ..................................................................... نماینده هیأت نظارت و سه نسخه به آقای ............................................................... رئیس شعبه تحویل گردید تا وی یک نسخه را نزد خود نگهدارد و دو نسخه دیگر را به هیأت اجرایی شهرستان / بخش مربوط تسلیم نماید .

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان محل امضا
1 رئیس شعبه
2 نایب رئیس شعبه
3 منشی
4 منشی
5 منشی
6 نماینده فرماندار
7 نماینده هیأت نظارت
8 بازرس وزارت کشورفرم شماره 23

بسمه تعالی

صورت جلسه نتایج اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در بخش ..............................................
به استناد ....................... برگ صورت جلسات شعب ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در بخش ....................... شهرستان ..................................... و منضمات مربوط که پیوست است نتایج انتخابات در این بخش به شرح زیر میباشد :
1- تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویل شده به بخش
2- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهای رأی داخل صندوقها
4- تعداد برگهای رأی باطله غیر مأخوذه
5- تعداد کل برگهای رأی مأخوذه ( مجموع برگهای رأی صحیح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهای رأی باطله مأخوذه
7- تعداد برگهای رأی صحیح که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است :
ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی به عدد تعداد رأی به حروف
کلیه مدارک و لوازم صندوق های رأی به ضمیمه دو نسخه از این صورت جلسه برای ارسال به هیأت اجرایی مرکز شهرستان تحویل آقای ............................................... بخشدار ......................................... گردید .

نام و نام خانوادگی و امضای اعضای نام و نام خانوادگی و امضای ناظر یا
هیأت اجرایی بخش ناظرین شورای نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-فرم شماره 24

بسمه تعالی

فرمانداری ............................................
اخذ رأی و قرائت آرای انتخابات ریاست جمهوری در بخش ............................ در روز ............................. مورخ ........................... در تعداد ............................... شعبه به عمل آمد که نتیجه آن به شرح زیر اعلام میگردد .
1- تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویل شده به این شهرستان
2- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهای رأی داخل صندوقها
4- تعداد برگهای رأی باطله غیر مأخوذه
5- تعداد کل برگهای رأی مأخوذه ( مجموع برگهای رأی صحیح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهای رأی باطله مأخوذه
7- تعداد برگهای رأی صحیح
که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است :
ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی به عدد تعداد رأی به حروف
ضمناً تعداد تعرفه و برگهای رأی سفید مصرف نشده میباشد .
صورت جلسه نتیجه اخذ رأی این شهرستان متعاقباً ارسال خواهد شد .

بخشدار ................................................فرم شماره 26

بسمه تعالی

فرمانداری شهرستان ..........................................
بدین وسیله به اطلاع میرساند اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در بخش ................................ که در تعداد ........................... شعبه ثبت نام و اخذ رأی برگزار گردید پایان پذیرفت . اینک تعداد ............................. صندوق اخذ رأی مربوط به شعب ثبت نام و اخذ رأی این بخش به همراه صورت جلسات و سایر لوازم و مدارک وسیله عضو رابط این بخشداری به همراه محافظین صندوقها جهت تسلیم به هیأت اجرایی مرکز شهرستان ارسال میشود ، خواهشمند است دستور فرمایید وصول صورت جلسات و صندوقهای اخذ رأی و سایر لوازم و مدارک انتخاباتی را به این بخشداری اعلام نمایند .

بخشدار ..................................................فرم شماره 28

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور .........................................
اخذرأی وقرائت آرای انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان ................................. در روز ................................. مورخ .................................. در تعداد .................. شعبه به عمل آمد که نتیجه آن در ذیل اعلام می گردد .
1- تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویل شده به این شهرستان
2- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهای رأی داخل صندوقها
4- تعداد برگهای رأی باطله غیر مأخوذه
5- تعداد کل برگهای رأی مأخوذه ( مجموع برگهای رأی صحیح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهای رأی باطله مأخوذه
7- تعداد برگهای رأی صحیح
که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است :
ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی به عدد تعداد رأی به حروف درصد رأی نامزدها نسبت به تعداد کل برگهای رأی مأخوذهضمناً تعداد تعرفه و برگهای رأی سفید مصرف نشده میباشد .
صورت جلسه نتیجه اخذ رأی این شهرستان متعاقباً ارسال خواهد شد .

فرماندار شهرستان ................................................فرم شماره 29

بسمه تعالی

صورت جلسه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ................................................
هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ....................................... براساس صورت جلسات دریافتی از هیأت های اجرایی بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی شهر مرکز شهرستان و بخش مرکزی نتیجه انتخابات این شهرستان را که در روز .................................... مورخ ................................ به عمل آمد به شرح زیر اعلام میدارد :
1- تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویل شده به این شهرستان
2- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهای رأی داخل صندوقها
4- تعداد برگهای رأی باطله غیر مأخوذه
5- تعداد کل برگهای رأی مأخوذه ( مجموع برگهای رأی صحیح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهای رأی باطله مأخوذه
7- تعداد برگهای رأی صحیح
که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است :
ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی به عدد تعداد رأی به حروفضمناً تعداد تعرفه و برگهای رأی سفید مصرف نشده میباشد .
این صورتجلسه در ساعت ................... روز ......................... مورخ .................................... در........... نسخه تنظیم که همراه با کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای رأی تحویل آقای ................................ فرماندار شهرستان ........................................... گردید تا نسبت به تنظیم و انتشار آگهی نتیجه انتخابات اقدام نماید .
مقرر شد یک نسخه از این صورت جلسه تحویل هیأت نظارت ، دو نسخه به ستاد انتخابات کشور و نسخه باقی مانده د ربایگانی فرمانداری نگهداری شود .

نام و نام خانوادگی و امضای اعضای نام و نام خانوادگی و امضای ناظر یا
هیأت اجرایی ناظرین شورای نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-فرم شماره 30

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور
به پیوست دو نسخه صورت جلسه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان .............................. ارسال میگردد .

فرماندار ......................................................فرم شماره 31

بسمه تعالی

آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع کلیه اهالی شهرستان .......................................... میرساند در نتیجه انجام انتخابات که در روز ........................................... در شهرستان ......................................... به عمل آمد جمع آرای مأخوذه ........................... برگ بود که در نتیجه اشخاص زیر :
1- آقای ............................................... دارای ........................................ رأی
2- آقای ............................................... دارای ........................................ رأی
3- آقای ............................................... دارای ........................................ رأی
4- آقای ............................................... دارای ........................................ رأی
.
.
بوده اند . اینک در اجرای ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 2 روز هیأت اجرایی در محل فرمانداری ......................................... برای قبول شکایات آماده می باشد .

فرماندار شهرستان ......................................................فرم شماره 32

بسمه تعالی

در اجرای ماده 80 قانون ، جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت شهرستان ........................ در ساعت ................ روز .......................... مورخ ......................... برای رسیدگی به شکایات واصله راجع به انتخابات ریاست جمهوری در محل فرمانداری تشکیل گردید که چون در مهلت قانونی هیچ گونه شکایتی واصل نشده بود ، صحت انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ............................... مورد تأیید قرار گرفت .

نام و نام خانوادگی و امضای اعضای نام و نام خانوادگی و امضای ناظر یا
هیأت اجرایی شهرستان ناظرین شورای نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-فرم شماره 33

بسمه تعالی

صورت جلسه بررسی شکایات انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ...............................................
در اجرای ماده 80 قانون ، جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت شهرستان ............................. در ساعت ................ روز .............. مورخ ................................. برای رسیدگی به شکایات واصله راجع به انتخابات ریاست جمهوری در محل فرمانداری تشکیل گردید .
مجموع شکایات رسیده .............................. فقره می باشد که در هر مورد هیأت اجرایی به شرح زیر اظهار نظر می نماید :
1- شکایت آقای / خانم ................................................. مطرح گردید . نامبرده مدعی است که ...................................
با توجه به بررسیهایی که به عمل آمده است به نظر هیأت اجرایی شکایت مزبور وارد میباشد / نمیباشد .
2- شکایت آقای / خانم .............................................
3- شکایت آقای / خانم .............................................
.
.
در پایان رسیدگی به شکایات و به ترتیبی که در بالا به اطلاع رسید صحت انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان .............................................. مورد تأیید قرار گرفت ( نگرفت ) .

نام و نام خانوادگی و امضای اعضای نام و نام خانوادگی و امضای ناظر یا هیأت اجرایی شهرستان ناظرین شورای نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-فرم شماره 34

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور
به استناد ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری 3 نسخه صورت جلسه رسیدگی به شکایات انتخابات شهرستان .............................................. به پیوست ارسال می گردد .

فرماندار شهرستان ............................................فرم شماره 35

بسمه تعالی

صورت جلسه نهایی
در اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که طی دستور شماره ................................... مورخ .................................. وزارت کشور به فرمانداری ........................................ ابلاغ شده است با تشریک مساعی هیأت اجرایی انتخابات انجام شد و متعاقباً با تشکیل ........................ شعبه اخذ رأی در سراسر حوزه شهرستان ..................................... در روز ............................... از ساعت .................... تا ساعت ........................ در کلیه شعب ، اخذ رأی به عمل آمد که نتایج اولیه به شرح زیر به ستاد انتخابات کشور اعلام گردید :
1- تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویل شده به این شهرستان
2- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهای رأی داخل صندوقها
4- تعداد برگهای رأی باطله غیر مأخوذه
5- تعداد کل برگهای رأی مأخوذه ( مجموع برگهای رأی صحیح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهای رأی باطله مأخوذه
7- تعداد برگهای رأی صحیح
که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است : ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی به عدد تعداد رأی به حروف درصد رأی نامزدها نسبت به تعداد کل برگهای رأی مأخوذهمراتب در اجرای قانون انتخابات جهت اطلاع اهالی آگهی گردید و ظرف مهلت مقرر ............................... فقره شکایت به هیأت اجرایی شهرستان واصل شد که پس از رسیدگی ، صورت جلسه آن به منظور اظهارنظر نهایی به ستاد انتخابات کشور ارسال گردید . اینک با توجه به نظریه شورای نگهبان که طی نامه شماره ................................. مورخ ............................... ستاد انتخابات کشور به این شهرستان رسیده است نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ........................................ به شرح زیر اعلام و انتخابات در این شهرستان خاتمه یافته تلقی می گردد .
1- تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویل شده به این شهرستان
2- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهای رأی داخل صندوقها
4- تعداد برگهای رأی باطله غیر مأخوذه 5- تعداد کل برگهای رأی مأخوذه ( مجموع برگهای رأی صحیح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهای رأی باطله مأخوذه
7- تعداد برگهای رأی صحیح
که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است :
ردیف نام و نام خانوادگی
نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی
به عدد تعداد رأی
به حروف درصد رأی نامزدها نسبت به تعداد کل برگهای رأی مأخوذه


مقرر گردید اوراق و مدارک انتخاباتی توسط فرمانداری نگهداری شود و پس از اعلام ستاد انتخابات کشور امحاء گردند .
نام و نام خانوادگی و امضای اعضای نام و نام خانوادگی و امضای ناظر یا
هیأت اجرایی ناظرین شورای نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-فرم شماره 36

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور
جلسه نهایی مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت شهرستان در ساعت ......................... روز ............... مورخ ......................................... در محل فرمانداری تشکیل شد و با توجه به نظریه شورای نگهبان که طی شماره ................................ مورخ ................................. آن ستاد به این فرمانداری ابلاغ گردیده نتیجه قطعی و نهایی انتخابات این شهرستان در ......................... شعبه اخذ رأی به شرح ذیل اعلام میگردد :
1- تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویل شده به این شهرستان
2- تعداد برگهای تعرفه مصرف شده
3- تعداد برگهای رأی داخل صندوقها
4- تعداد برگهای رأی باطله غیر مأخوذه
5- تعداد کل برگهای رأی مأخوذه ( مجموع برگهای رأی صحیح و باطله مأخوذه )
6- تعداد برگهای رأی باطله مأخوذه
7- تعداد برگهای رأی صحیح
که به ترتیب زیر به نامزدهای انتخاباتی تعلق گرفته است :

ردیف نام و نام خانوادگی
نامزدهای انتخاباتی تعداد رأی
به عدد تعداد رأی
به حروف درصد رأی نامزدها نسبت به تعداد کل برگهای رأی مأخوذه

ضمناً تعداد تعرفه و برگهای رأی سفید مصرف نشده میباشد .
دو نسخه صورت جلسه نهایی متعاقباً ارسال خواهد شد .

فرماندار شهرستان ................................................فرم شماره 37

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور
دو نسخه صورت جلسه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان .................................... به پیوست ارسال می گردد . ضمناً کلیه مدارک و صندوقهای اخذ رأی تا وصول دستور امحای آنها ، توسط این فرمانداری محافظت خواهد شد .

فرماندار شهرستان ..............................................................فرم شماره 38

بسمه تعالی

صورت جلسه امحای آرا و اوراق انتخابات ریاست جمهوری
در اجرای دستور شماره ............................. مورخ ........................... وزارت کشور مبنی بر امحای آرا و اوراق انتخابات ریاست جمهوری و به موجب دعوت نامه شماره ................................. مورخ ..................... فرمانداری ................................ جلسه هیأت اجرایی شهرستان در محل فرمانداری تشکیل و کلیه آرا و اوراق انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ..................................... امحاء گردید . سه نسخه از این صورت جلسه تحویل آقای فرماندار شد تا نسبت به ارسال دو نسخه آن به ستاد انتخابات کشور اقدام نماید .
نام و نام خانوادگی و امضای اعضای نام و نام خانوادگی و امضای ناظر یا
هیأت اجرایی شهرستان ناظرین شورای نگهبان
1- 7- 1-
2- 8- 2-
3- 9- 3-
4- 10-
5- 11-
6-فرم شماره 39

بسمه تعالی

ستاد انتخابات کشور
عطف به مرقومه شماره .............................. مورخ .......................... به استحضار میرساند :
باستناد ماده 41 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری اوراق انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ............................................... امحاء شد که دو نسخه صورت جلسه مربوطه به پیوست ایفاد می گردد .

فرماندار شهرستان ................................................
دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری مشتمل بر 39 فرم در تاریخ 11/2/1372 به تصویب رسید .
عبداله نوری
وزیر کشورقانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 ـ طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد .

ماده 2 ـ شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می نماید .

ماده 3 ـ شورای نگهبان میتواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد .

ماده 4 ـ هیأت مرکزی نظارت ، برکلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد .

ماده 5 ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند .

تبصره ـ شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید .

ماده 6 ـ هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند ، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت به رفع مشکلات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظارت آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد .

ماده 7 ـ شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظرخود را از طریق رسانه های همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد .

تبصره ـ هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستند .

ماده 8 ـ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی ، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد .

ماده 9 ـ در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات ، در اولین فرصت ، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد .

ماده 10ـ در مواردیکه ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان وبخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد ، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرند ، مراتب به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 11 ـ هیأتهای اجرایی موظف اند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند . در مواردی که امضای هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است .

ماده 12ـ وزارت کشور موظف است قبل از صدوردستور انتخابات درسراسر کشورمراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند
تاریخ به روز رسانی: 1397/07/16
تعداد بازدید: 1911
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal