دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلی
معاونت سياسي، امنيتي و امور اجتماعي
معاونت سياسي، امنيتي و امور اجتماعي مشتمل بر 4 دفتر زير مي باشد: 
1- دفتر امور سياسي و انتخابات 
2- دفترامور امنيتي و انتظامي 
3- دفتر امور اجتماعي و فرهنگي 
4- دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي
 
 
 
 
 
 جناب آقاي سيد رضا عقدايي
 معاون سياسي، امنيتي و امور اجتماعي
 
 
 
وظايف اين معاونت، به شرح زير مي باشد:
1- تلاش در جهت تحقق برنامه هاي سياسي، اجتماعي دولت و ارتقاء مشاركت و حضور مؤثر مردم استان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي

2- زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي استان و نظارت بر فعاليت آنها

3- برنامه ريزي، نظارت و برگزاري انتخابات عمومي و ساير انتخاباتي كه به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزا مي شوند مطابق زمان‌بندي ابلاغي و مديريت امور اجرايي قبل و بعد از برگزاري انتخابات

4- نظارت بر امور مربوط به ايجاد، انتزاع، الحاق، ادغام ؛ تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا، دهساتان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و مديريت تابعيت تقسيماتي نقاط جغرافيي، اصلاح حريم و محدوده شهرها و بررسي ابهامات و اختلافات مرزي درون شهري استاني و بين استاني

5- مديريت نحوه نام گذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در چارچوب دستورالعمل ارسالي وزارت كشور و طرح موضوع در كميسيون نام گذاري استان و به هنگام سازي اطلاعات مكاني، نقشه هاي تقسيمات كشوري و لايه هاي اطلاعاتي مرتبط با آن در مقايس ها مورد نياز

6- نظارت بر عملكرد ثبت احوال و امور سجلي و احوال چهار گانه (مواليد ، فوت ، ازدواج و طلاق) مردم استان

7- هماهنگي و هدايت فرمانداران براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت

8- برنامه ريزي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با مشاركت ادارات ذي ربط و مشاركت هاي عمومي و فرمانداران و بخشداران

9- مراقبت دايم نسبت به رويدادهاي سياسي و فراهم كردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي
و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذكور

10- مديريت مسائل، پديده هاي انحرافات و آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي استان و نظارت بر ساماندهي متكديان ، معتادان، كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري واحدهاي استاني دستگاه هاي مسئول

11- نظارت بر گردآوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي و اجتماعي استان و انعكاس به وزارت كشور

12- برنامه ريزي و تلاش در جهت توسعه ، نظارت و توانمندسازي سازمان هاي مردم نهاد

13- مديريت و برنامه ريزي تأمين و افزايش سلامت و بهداشت مردم و پيشگيري از بيماري هاي واگيردار در استان

14- مديريت و نظارت و افزايش نشاط اجتماعي در استان با رويكرد توسعه ورزش همگاني و غني سازي اوقات فراغت جامعه بالاخص جوانان

15- برنامه ريزي و انجام نشست هاي نوبه اي و مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذي نفوذ مذهبي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاه آنها و تبادل نظر در رابط با امور مربوط به استان

16- مديريت برگزاري همايش هاي علمي مربوط به مسائل و مشكلات فرهنگي و اجتماعي و بزرگداشت نخبگان و مشاهير استان

17- مديريت نحوه تكميل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي و پي گيري صدور مجوز مربوط به آن ها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعي و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل‌هاي قانوني

18- تجزيه و تحليل جرايم و تخلفات سياسي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آن ها

19- تأمين و حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در استان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي

20- نظارت بر نحوه استقرار واحدهاي انتظامي و پست هاي ايست و بازرسي موقت و دايم در استان

21- نظارت بر ساماندهي امور اتباع بيگانه و تردد، اشتغال و ازدواج اتباع ايراني و خارجي و امور مربوط به مبادلات در استان هاي مركزي و بررسي مسايل امنيتي با كشورهاي همسايه

22- ارزيابي وضعيت اتباع خارجي در استان و ارزيابي آثار مثبت و منفي تابعيت خارجي در كشور به منظور ارائه راهكارهاي قانوني

23- انجام امور مربوط به پذيرش ، اسكان، تقاضاي تابعيت ، ترك تابعيت ، بقاء تابعيت و شناسايي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوط به وزارت كشور و ساير مراجع ذي ربط

24- مطالعه و بررسي عوامل تهدد كننده امنيت و آرامش جامعه و ارائه طرح هاي استاني در اين زمينه

25- برنامه ريزي و مديريت برگزاري جلسات شوراي تأمين استان

26- اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضاء شوراي تأمين استان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي، امنيت و اجتماعي

27- برنامه ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تأسيسات داراي طبقه بندي استان به ويژه نقاط و تأسيسات حساس و حياتي و نظارت دايم بر حمل و استفاده از مواد ناريه

28- پي گيري اجراي دستورالعمل ‌هاي امنيتي كه از سوي شوراي امنيت كشور و يا شوراي عالي امنيت ملي ابالغ مي گردد توسط واحدهاي استاني دستگاه هاي هاي ذي ربط

29- گردآوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات امنيتي و انتظامي استان و انعكاس به وزارت كشور

30- هماهنگي با استان هاي هم جوار و برنامه ريزي در جهت مقابله با قاچاق كالا ، اسحله و مهمات و ديگر مسائل امنيتي و انتظامي

31- شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در رابطه با آنها و نزاع هاي دسته جمعي

32- تجزيه و تحليل جرايم و تخلفات امنيتي، انتظامي و سياسي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آن ها

33- مديريت پيشگيري از جرائم سازمان يافته و مبارزه با ترويج فرق ضاله

34- تجزيه و تحليل رخدادها و گزارش هاي امنيتي و اجتماعي استان و تهيه طرح هاي لازم جهت برنامه‌ريزي و پيشگيري از حوادث احتمالي

35- ساماندهي مرزها و فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در زمينه سياست گذاري، هماهنگي و نظارت بر مرزهاي استان با كشور مقابل

36- نظارت بر اجراي مصوبات شوراي مرزهاي كشور مربوط به استان و تشكيل كميته امنيت و عمران مرزها و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي استاني دستگاه هاي مستقر در مرزها براساس قوانين مصوب

37- ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي مجاز (زميني ، هوايي و دريايي) استان به كارگروه مرزهاي رسمي مستقر در وزارت كشور

38- ارائه پيشنهاد نحوه نظارت بر عملكرد بازارچه هاي مرزي استان

39- برنامه ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، سلاح و مهمات ، مشروبات الكلي و قاچاق انسان در استان

40- هماهنگي مستمر با واحد مرتبط با پدافند غيرعامل در اجراي سياست هاي ابلاغي در سطح استان

41- ايجاد زمينه هاي لازم توسعه ، تقويت و ارتقاء معيشت و رفاه مرز نشينان در استان هاي مرزي

42- مديريت پاكسازي مناطق آلوده به مين و مواد منفجره در استان

تاریخ به روز رسانی: 1394/02/19
تعداد بازدید: 43402
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal