شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۴۶:۴۴

ثبت نام سازمان و تشکل های مردم نهاد متقاضی همکاری با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

فرم ثبت نام تشکلهای مردم نهاد متقاضی همکاری با اموربانوان استانداری

ثبت نام سازمان و تشکل های مردم نهاد متقاضی همکاری با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
    لطفا در این قسمت موضوعاتی که در آن ها توانایی انجام فعالیت دارید را تعیین نمایید.
    لطفا توانایی و آمادگی سازمان/تشکل خود را در محورهای فوق تعیین کنید.