یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۲۴:۴۹

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

۱- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های ذیربط
۲-رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

۱-راهبری صدور مجوزهای سرمایه گذاری در استان
۲- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های ذیربط
۳-تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل استان)
۴-معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان
۵-رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی

اداره کل امور اداری و مالی

۱- رسیدگی به درخواست های فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت جذب و پذیرش امریه در فرمانداری هاو بخشداری های محروم
۲-صدور گواهی های کسر خدمت، اشتغال به خدمت و امور مربوط به پایان خدمت مشمولین وظیفه شاغل در استانداری ها، فرمانداری هاف و بخشداری ها
۳- برقراری حقوق ورثه بازنشستگان
۴- پرداخت کمک هزینه ازدواج به فرزندان بازنشستگان
۵- پرداخت کمک هزینه فوت به ورثه بازنشستگان
۶- احتساب سنوات خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگلی عملیاتی به متقاضیان واجد شرایط