دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۱۶:۳۱:۰۰

مناقصه و مزایده

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات غیر محرمانه و همچنین شفاف سازی معاملات، اطلاعات معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح زیر، در اختیار شما قرار می گیرد.