1

گزارش_تصویری(۱۱)|چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان فریدونشهر

گزارش_تصویری(۱۱)|چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان فریدونشهر