1

تاکید بر بهره گیری از شاخص های بومی و رضایت مردمی در جشنواره شهید رجایی

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان در خصوص شاخص های انتخاب دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی، گفت: شرایط استان های مختلف متفاوت است و به نظر می رسد بازنگری شاخص های ارزیابی جشنواره شیخ رجایی برساس اقتضائات استانی، ملی و زمانی ضروری است.

وی ادامه داد: درسالی که ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی به عنوان مسائل اصلی کشور مطرح شده است می طلبد این مسائل در شاخص انتخاب دستگاه های اجرایی نیز مد نظر قرار بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان بیان کرد: حال که جامعه گرفتار دغدغه های فرهنگی و اجتماعی است دستگاه های اجرایی می توانند گام های مستحکمی را در راستای کاهش و رفع این دغدغه ها بردارند و در تعیین شاخص های دستگاه های اجرایی مسائل روز دیده نیز لحاظ گردد.

خضری افزود: از طرفی رویکرد اصلی دولت و دستگاه ها بایستی تعریف نقش امیدآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی باشد؛ تاکید چند ساله رهبر انقلاب استفاده از نظر مردم و جلب رضایت عمومی در دستگاه های اجرایی است و این مهم باید در شاخص های ارزیابی جشنواره شهید رجایی در اولویت باشد.

وی مردم را مخاطب و صاحبان اصلی فعالیت های دستگاه های اجرایی دانست و گفت: بایستی توده های مختلف مردم و جوامع نخبگی و صنفی جایگاهی در انتخاب دستگاه های اجرایی و کارمندان نمونه جشنواره شهید رجایی داشته باشند. این جشنواره باید تأثیر و پژواک قابل توجهی میان دستگاه ها و مردم داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: اگر این جشنواره را بعنوان یک موتور محرک در نظر بگیریم باید دستگاه های اجرایی را ارزیابی کنیم و عملکرد هر دستگاه نسبت به سال گذشته بررسی شود. از این رو می توان پیشنهادات این شورا را به سازمان اداره استخدامی کشور ارائه کرد تا شاخص های سال ۱۴۰۱ براساس اقتضائات ملی، استانی و مسائل روز در نظر گرفته شود و انتخاب برخی شاخص ها به استان ها سپرده شود.