1

گزارش بازدید میدانی استاندار اصفهان از روند پیشرفت های شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان