1

گزارش تصویری نشست خبری دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان با خبرنگاران و ارائه گزارش سومین سفر شهرستانی در خوانسار