1

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور دکتر نوری وزیر آموزش و پرورش و دکتر مرتضوی استاندار اصفهان