1

گزارش تصویری مراسم بدرقه وزیر فرهنگ قطر با حضور دکتر مرتضوی استاندار اصفهان