1

گزارش تصویری بازدید دکتر مرتضوی استاندار اصفهان در هفتمین سفر شهرستانی به شهرستان آران و بیدگل از پروژه های عمرانی، درمانی ، صنعتی و کشاورزی