1

جلسه شورای مشورتی جوانان استان اصفهان

جلسه شورای مشورتی جوانان استان اصفهان با حضور دکتر رضایی استاندار اصفهان