1

گزارش تصویری(۵)| یازدهمین سفر شهرستانی استاندار و مدیران استان|ملاقات های صمیمانه و چهره به چهره استاندار و مدیران ارشد استان اصفهان با مردم شهرستان دهاقان

گزارش تصویری(۵)| یازدهمین سفر شهرستانی استاندار و مدیران استان|ملاقات های صمیمانه و چهره به چهره استاندار و مدیران ارشد استان اصفهان با مردم شهرستان دهاقان