شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۰:۱۳:۰۲

استاندار اصفهان:مستمر بر فرایند زنجیره تولید تا توزیع یک اولویت الزامی برای دستگاه های ذی ربط است

استاندار اصفهان گفت:نظارت مستمر بر فرایند زنجیره تولید تا توزیع یک اولویت الزامی برای دستگاه های ذی ربط است و مردم با اطلاع رسانی به دستگاه های ناظر راه را بر سود جویان و افراد فرصت طلب حایل نمایند.

لینک خبر