جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۹:۴۳:۱۳

سفرهای شهرستانی استاندار – خور و بیابانک

گزارش تصویری دیدار استاندار اصفهان با پدر شهیدان احمد و حمید رییسی از شهدای سرافراز جنگ تحمیلی در شهر فرخی شهرستان خور وبیابانک

۹ تیر ۱۴۰۱

استاندار اصفهان با پدر شهیدان احمد و حمید رییسی از شهدای سرافراز جنگ تحمیلی در شهر فرخی شهرستان خورو بیابانک

۹ تیر ۱۴۰۱