کد اختصاصی خود را به صورت صحیح وارد نمایید

در صورت مشمول بودن یکی از اعضاء خانوار، نیاز به استعلام گرفتن برای سایر اعضاء خانوار نیست

پناهندگان ساکن استان اصفهان می توانند با وارد کردن شماره اختصاصی خود به صورت صحیح، از مشمول بودن یا نبودن بیمه سلامت رایگان آگاه شوند.