معرفی مدیر کل

 

آقای مهدی سلیمانی از مهر ماه سال ۱۳۹۳ از سوی استاندار محترم اصفهان به عنوان مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان منصوب شده اند.