درباره دفتر

باسمه تعالی
*
به دنبال تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به کشور افغانستان در سال ۱۳۵۹ تعداد زیادی از مردم افغانستان به سمت جمهوری اسلامی ایران سرازیر شدند و بر اساس سیاست های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از مستضعفان و مظلومان در جهان با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفتند. نظر به ضرورت مدیریت، پذیرش، حمایت، امداد و اسکان این آوارگان تشکیلاتی در وزارت کشور و استانداری های ذیربط تحت عنوان “شورای هماهنگی امور آوارگان افغانی” تشکیل گردید که عنوان این شورا در سال ۱۳۶۷ به اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی در مرکز و استانها تغییر یافت.

***

در حال حاضر اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری اصفهان یکی از ادارات کل زیرمجموعه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری است و مدیرکل آن به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی و حکم استاندار، تعیین می گردد و بر اساس شرح وظایف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در حوزه اتباع خارجی و ساماندهی امور مرتبط به این قشر و همچنین ارائه خدمات به اتباع افغانستانی و عراقی دارای کارت اقامت را بعهده دارد.