سه شنبه 16 آذر 1400
19:21:52
دفتر امور بانوان و خانواده

تاب آوری اجتماعی

بازدید از طرح تاب آوری
شادی فضلی از روند اجرای طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی در استان اصفهان بازدید کرد

شادی فضلی, مدیرکل امور بانوان وخانواده در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ از اجرای طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی با حضور در محل دفتر تسهیلگری ارزنان بازدید کرد. مدیرکل امور بانوان و خانواده ضمن بررسی کیفیت و نحوه برگزاری دوره اظهار داشت: طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده برای سومین بار در استان اصفهان […]

3 مرداد 1400