شرح وظایف

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی, بودجه  و تحول اداری

۱- برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان.

۲- برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری.

۳- برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته اصلاح ساختار، فرایندها و فناوری‌های مدیریتی.

۴- برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادهای استانداری و واحدهای تابعه.

۵- برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.

۶- نظارت بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان با هماهنگی مسئولین ذیربط.

۷- برنامه‌ریزی برای استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه.

۸- برنامه‌ریزی برای توانمندسازی، بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.

۹- برنامه‌ریزی و نظارت بر استقرار نظام بهره‌وری و سایر سیستم‌های مدیریتی در راستای تعالی سازمانی.

۱۰-   راهبری امور مربوط به تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور.

۱۱-   نظارت بر عدم گسترش تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه در راستای سیاست‌های برنامه جامع تحول اداری و منطقی نمودن اندازه دولت.

۱۲-برنامه‌ریزی‌های لازم جهت مستندسازی و اصلاح بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه.

۱۳- نظارت و بازخوردگیری مستمر سازمان در بعد وظایف دستگاه، مستندسازی فرایندهای انجام‌کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش‌های انجام کار در سطح استانداری و واحدهای تابعه.

۱۴-   برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص پیاده‌سازی فرآیند تخصیص منابع، طبقه‌بندی هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته مرتبط با طرح‌ها و برنامه‌ها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه.

۱۵-برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه‌ها و مبتنی بر بودجه عملیاتی و ارزیابی مستمر عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه.

۱۶-برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مصوب مراجع ذیربط.

۱۷-   برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند انجام کلیه امور پژوهشی و مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی و تأمین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط.

۱۸-   نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌های علمی بین استانداری و سایر سازمان‌ها و نهادها.

۱۹-   مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با امور دفتر.

۲۰-بستر سازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارایه آموزشهای لازم و مشارکت دادن در انجام امور، ‌تفویض اختیار.

۲۱-  شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.

۲۲-ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.