معرفی همکاران دفتر

معرفی همکاران دفتر
آقای شهرام شاکریان -معاون برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری-شماره تماس  داخلی ۱۱۷۹
آقای محمد علی دهقانی پوده-معاون آموزش و پژوهش -شماره تماس داخلی ۱۱۷۸
آقای محمد علی حنائی نژاد -رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه -شماره تماس داخلی ۱۲۰۴
آقای بابک ایرانپور- کارشناس بهبود روشها و فرایندها-شماره تماس داخلی ۱۲۰۴
خانم مریم صادقی-کارشناس آموزش- شماره تماس داخلی ۱۱۷۹
خانم مریم قندهاری -کارشناس برنامه ریزی-شماره تماس ۱۲۰۰
خانم مریم بهروز نژاد-کارشناس تشکیلات -شماره تماس 1199
خانم مریم نادری -کارشناس بودجه -شماره تماس داخلی ۱۲۰۴
خانم افسانه رضا توفیقی-کارشناس پژوهش ۱۱۷۸
آقای مختار تندر – کارشناس برنامه ریزی ۱۲۰۵
آقای سید محمد حسین بدری- مسئول دفتر مدیر کل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری- شماره تماس مستقیم ۳۲۲۱۱۰۲۹- شماره تماس داخلی 1172