درباره دفتر

فعالیت های شاخص:

  • برگزاری جلسات شورای اداری و تنظیم صورتجلسات پیگیری مصوبات
  • انجام فعالیت های مربوط به سامانه داشبورد مدیریتی جهت دسترسی سریع به عملکرد دفاتر استانداری
  • انجام فعالیت مربوط به سامانه سجاده
  • انجام فعالیت های مربوط به سامانه تسما
  • انجام فعالیت های مربوط به آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی
  • انجام فعالیت های مربوط به ستاد کرونا به عنوان دبیرخانه ستاد
  • انجام فعالیت های مربوط به سامانه کارمند ایران
  • انجام فعالیت های مربوط به تشکیلات اداری استانداری فرمانداری ها و بخشداری ها