شرح وظایف

اهداف و وظایف دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 

 1. نظارت و ارزشيابي وظايف ، فعاليت هاو مسئوليت ها در دستگاه های اجرايی بمنظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف و انعكاس به وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی جهت بهره گيري بيشتر  در انجام وظايف محوله .

 2. اجرای ارزيابی فعاليت ها وعملکرد مديريت دستگاه های اجرايی استان

 3. نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي ادارات و مديران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شده .

 4. ايجاد هماهنگي با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات دستگاه هاي  دولتي مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات و ايجاد وحدت رويه و انجام همكاري هاي لازم با گروه هاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه .

  5. تهيه گزارش متضمن تجزيه و تحليل ارزشيابي هاي بعمل امده و نتيجه گيري از آنها و ارائه پيشنهاد هاي اصلاحي .

  6. ارتباط مستمر با دفتر ارزشيابی وزارت كشور و معاونت ذيربط در رياست جمهوري بمنظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزيابی و ارزشيابی در دستگاه های اجرايی استان .

  7. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشيابی کارکنان دولت در دستگاه های اجرايي ومديران استان بر اساس قوانين و مقررات مربوط و ضوابط تعيين شده .

  8. تهيه برنامه ها و اجرای ارزشيابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجيه ارزشيابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشيابی

  9. تهيه و تنظيم و نگهداري شناسنامه ارزشيابي مديران و كارشناسان محققين ومتخصصين وكاركناني كه خدمات آنان برجسته تشخيص داده ميشود .

  10. اجرای برنامه ارزيابی عملکرد مديريت در دستگاه های اجرايی استان بمنظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه پيشنهادهای اصلاحی در زمينه مديريت و روشهای انجام کار .

 11. ارزيابی فعاليت ها و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرايی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پيشرفت اهداف و برنامه های تعيين شده و تحليل آنها .

  12. انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهيد رجائي .

  13. نظارت و ارزشيابي وظايف ، فعاليت ها و مسئوليت هاي دفاتر و ادارات استانداري بمنظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پيشرفت اهداف و انعكاس به ساير واحدها جهت بهره گيري در انجام وظايف محوله و ارائه گزارش به استاندار .

  14. تهيه برنامه و اجراي ارزشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحد هاي تابعه و ارائه آن با استاندارجهت اتخاذ تصميم نهائي .

  15. بررسي فعاليت هاي واحدهاي استانداري ، فرمانداريها ، بخشداري ها و شهرداري ها بمنظور ارزشيابي ميزان كارآئي و عملكرد آنها و ارائه گزارش به استاندار

  16.ارزيابي فعاليتها و نظارت بر عملكرد دستگاههاي دولتي مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگي پيشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار .

  17. تهيه برنامه و اجراي ارشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصميم نهايي .

  18.آموزش و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي .

  19.نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي ادارات و مديران كل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شده .

  20. جمع آوري و تقديم اسامي كاركناني كه خدمتشان برجسته تشخيص داده مي شود همراه با شرح فعاليت ها و خدمات برجسته آنان بمنظور فراهم آوردن امكانات تشويق آنان براساس آئين نامه و ضوابط مربوط .

  21. تهيه و تنظيم و نگهداري شناسنامه ارزشيابي مديران و كارشناسان محقق و متخصص و كاركناني كه خدمات آنان برجسته تشخيص داده مي شود .

  22. تهيه گزارش متضمن تجزيه و تحليل ارزشيابي هاي بعمل آمده و نتيجه گيري از آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت مقامات مافوق .

  23. بازرسي و رسيدگي به امور ارجاعي از طرف استاندار .

  24. تنظيم برنامه بازرسي موردي و دوره اي و اجراي آن از طريق بازرسيهاي مالي و اداري .

  25. انجام همكاريهاي لازم با گروههاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور بمنظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه .

  26. تنظيم گزارش از نتايج بازرسيهاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط .

  27. رسيدگي به شكايات ارزشيابي شوندگان و تهيه گزارش جهت ارائه به شوراي ارزشيابي بمنظور صدور رأي قطعي در موارد اختلاف .

  28. دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين از كاركنان و واحدهاي استانداري و ديگر ادارات و تهيه گزارش جهت مقامات مافوق .

  29. بررسي پيرامون صحت و يا سقم موارد مورد شكايت و پيگيري در اين زمينه جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي بمنظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايات .

  30. بررسي و پاسخگوئي به مراجعات نهاد محترم رياست جمهوري ، سازمان بازرسي كل كشور ، وزارت كشور و ديگر ارگانهاي مسئول در باب شكايات و خواسته هاي مردم