طرح ها و برنامه ها

طرح ها و برنامه ها :

احصا و تدوین مسائل و مشکلات مرتبط با معادن و صنایع معدنی استان جهت ارائه به وزارت کشور
بررسی و گردآوری فهرست مشکلات مرتبط با صنعت بیمه جهت ارائه به وزارت کشور
پاسخگویی مستمر به مراجعین و تماس های وارده در ارتباط با دریافت یارانه ها
احصا و تدوین اطلاعات مرتبط با مزیت های اقتصادی استان با رویکرد صادراتی
شرکت در جلسات کمیسیون نظارت و تنظیم بازار
شرکت در جلسات کارگروه هماهنگی امور گندم ، آرد و نان استان
پیگیری و تکمیل اطلاعات آخرین وضعیت و پیشرفت مقدمات اجرایی مناطق ویژه اقتصادی در استان
حضور مستمر در جلسات هفتگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
پیگیری امور مربوط به بیمه اجتماعی کشاورزان، قالیبافان و عشایر
پیگیری و هماهنگی واردات و تامین گوشت قرمز با توجه به میزان تقاضای بازار در جهت بهبود وضعیت اقلام معیشتی
پیگیری امور مربوط به توزیع سبوس یارانه ای جهت توزیع بین دامداران به منظور تعدیل و کنترل هزینه های تولید
تهیه گزارش کالا و خدمات و ارائه به مرکز در جهت طرح در جلسات ملی و اتخاذ تصمیمات لازم به منظور افزایش رفاه معیشت عمومی
هماهنگی مستمر با دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جهت پیگیری اجرای مصوبات
احصا و تدوین فهرست مشوق های توسعه تولیدات صادرات محور جهت بررسی و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور تشویق و راهبری سرمایه گذاران و صنعتگران
برگزاری نشست مشترک با شرکت های مدیریت صادرات استان به منظور بررسی مسائل و مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی و همچنین معرفی امکانات پرتال جدید سرمایه گذاری استان جهت مشارکت شرکت های مزبور