تماس با ما

دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان

آدرس: اصفهان، میدان امام حسین، خيابان باغ گلدسته، استانداری اصفهان

شماره تماس: 32206575-031

شماره پیامکی:

شماره فکس: 32239958-031

کدپستی:

81459-13115

آدرس الکترونیکی: