معرفی مدیر کل

سید محسن سجاد مهابادی

متولد ۱۳۳۶

سوابق تحصیلی 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش IT

سوابق اجرایی

کارشناس امور اجتماعی فرمانداری اردستان 

بخشدار مرکزی خوانسار 

معاون فرمانداری خوانسار 

معاون فرمانداری اردستان 

فرماندار اردستان 

کارشناس مسئول صنایع و معادن استانداری 

رئیس گروه و امور تولید استانداری 

رئیس گروه اشتغال استانداری 

فرماندار لنجان 

معاون هماهنگی امور اجرایی حوزه استاندار