درباره دفتر

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با عنايت به قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي بالادستی وظایف خود را در حوزه هاي ذيل دنبال مي كند:

كارگروه اجتماعي، فرهنگي ، سلامت، زنان و خانواده

با ادغام كارگروههاي استاني زير مجموعه شوراي برنامه ريزي وتوسعه وضرورت مشاركت بالاترين مسئولين دستگاههاي اجرايي استان دركارگروه بمنظور نيل به اهداف و برنامه هاي مصوب آن، با تشكيل دبيرخانه كارگروه فرهنگي، اجتماعي، سلامت، زنان و خانواده ، اين كارگروه فعاليت خود را آغاز نمود كه پتانسيل بالايي را براي تصميم گيري همه جانبه در اختيار مديران فرار مي دهد.

هیأت اندیشه ورزان استان اصفهان

در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري، تشكيل هيأت هاي انديشه ورز استاني در دستور كار سازمان اموراجتماعي وزارت كشور قرار گرفت. براين اساس، هيأت هاي انديشه ورز در استان  فعال شدند. هيأت هاي انديشه ورز به عنوان بخشي از حوزه عمومي آكادميك از مهمترين بنيان هاي مطرح در فرايند شكل گيري و تحكيم نهادهاي حائل بين دولت و جامعه هستند. هيأت هاي انديشه ورز با مدنظر قراردادن مسئله هاي اجتماعي مورد تاكيد درگزارش وضعيت اجتماعي و ارجاع داده شده به آنها با بهره گيري از توان علمي اعضاء راه حل هاي كاربردي براي مسائل پيدا مي كنند.

دفاتر تسهيلگري

تسهيل گري ابزار دستيابي به پايداري اجتماعي در محلات با هدف مشاركت بازيگران محلي و مردم در تصميم گيري ها و در واقع تصميم گيري مشاركتي به عنوان فرايند برنامه ريزي و مقابله با طرد اجتماعي و پايداري اجتماعي به عنوان برآيند نهايي مواجهه با طرد اجتماعي از اهداف اصلي دفاتر تسهيل گري و توسعه محلي است و تاكنون 4 دفتر تسهيلگري در مناطق حصه، ارزنان، ملك شهر  و جوي آباد خميني شهر آغاز بكار كرده است.

مشاركت هاي اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد

مشارکت یک رکن اساسی در توسعه به ويژه در حوزه اجتماعي محسوب مي شود و توسعه اجتماعی زمانی محقق می گردد که مردم در اداره جامعه مشارکت و در نهايت ارتقاء سرمایه اجتماعی را باعث شود. یکی از شاخص های سرمايه اجتماعي مشارکت سازمان هاي مردم نهاد در امور است زیرا به هرمیزان سمن ها فعال تر شوند اعتماد اجتماعی بيشتر محقق خواهد شد.

مشارکت هاي مردمی در قالب سازمان هاي مردم نهاد و در چارچوب موضوعاتی مانند اموراجتماعی و خیریه، بشردوستانه، عمران و آبادانی، بهداشت ودرمان، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، محیط زیست و امثالهم مي باشد که در قوانین و اسناد بالادستی مورد تاکید و توجه بوده است. دستگاههاي متعددي نسبت به صدور مجوز فعالیت در زمینه هاي مذکور اقدام می نمایند از جمله استانداري اصفهان و فرمانداري هاي تابعه كه با استفاده از قوانين و دستورالعمل هاي موضوعه ابلاغي از وزارت كشور به اين امر اهتمام دارند.