دریافت اطلاعات

  برنامه‌های دفترفناوری اطلاعات، امنيت فضای مجازی و شبكه دولت در سال 1400   برای دریافت فایل PDF کلیک کنید

لیست خدمات مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور - ۱۳۹۸ لیست خدمات مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور - ۱۳۹۸

الزامات پیاده سازی سامانه رصد ریاست جمهوری

تبیین شاخص های ارزیابی وب سایت (برای دفاتر استانداری)

آموزش اینترانت

آشنایی با پیاده سازی مدیریت حوادث در سازمان