درباره دفتر

شرح وظایف و اهداف دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت

 

1.مطالعه و بررسی در زمینه فنآوری سخت افزاری و نرم افزاری و نوآوری ها و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح كارآیی واحدهای استانداری .

2.برنامه ریزی بمنظور پشتیبانی ، نگهداری و استفاده بهینه از امكانات ، تأمین و تجهیز لوازم و وسائل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز

3.اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستم های طراحی شده با امكانات سخت افزاری و نرم افزاری

4.پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های كاربردی محدود و نیمه گسترده

5.تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی بمنظور بهره برداری كاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای

6.توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم های كاربردی فنآوری اطلاعات و بررسی نیازها و تقاضای دریافتی و ارائه خدمات لازم در این زمینه

7.برنامه ریزی و تمهیدات لازم بمنظور ایجاد پایگاه داده های جغرافیایی در استان و شهرستان های تابعه

8.پیش بینی و برنامه ریزی آموزش های لازم درخصوص فنآوری اطـلاعات به منظور ارتقا و افزایش مهارتهای تخصصی كاركنان و بهره وری بهینه در این زمینه با همكاری مركز آموزش

9.ارزیابی عملكرد و شناخت و سنجش پیشرفت فنآوری اطلاعات در واحدهای استانداری و ارائه راهكارهای مناسب جهت حل مشكلات در استان و شهرستان های تابعه

10.تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیـــــون اداری ، انتخــــــــابات ، اطلاع رسانی و سایر نرم افزارهای عمومی و اختصاصی در استانداری.

11.ساماندهی و طبقه بندی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و هدایت یكپارچه در زمینه فنآوری اطلاعات در مجموعه استان.

12.بررسی و رفع آسیب پذیری های نرم افزار و سخت افزار و سرویس های شبــــكه و پیش بینی های لازم در زمینه تهدیدات و حوادث غیر مترقبه و ایمن سازی مجموعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری .

13.در راستای تحقق دولت الكترونیك و در حیطه وظایف حاكمیتی استــــانداری ، تهیه ، طراحی و توسعه پورتال به منظور هماهنگی ، كنترل ، هدایت و توسعه پورتال استانی در جهت ارتقاء بهره وری سیستم ها و زیرسیستم ها.

14.برگزاری همایش ها و سمینارها و … در زمینـــــه ارتقـــــاء و انتقال دانش فنآوری اطـــــــلاعات . مطالعه و بررسی در زمینه فنآوری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نوآوری‌ها و طرح‌های جدید به منظور ارتقای سطح كارآیی واحدهای استانداری .

15.برنامه‌ریزی بمنظور پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از امــــكانات، تأمین و تجهیز لوازم و وسائل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز.

16.اظهار نظر و ارائه نظرات مشورتی در مورد سیستم‌های طراحی شده با امكانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

17.پیاده‌سازی و نصب و راه‌اندازی سیستم‌های كاربردی محدود و نیمه گسترده.

18.تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های اجرایی به منظور بهره‌برداری كاربردی از نرم‌افزارها و تجهیزات رایانه‌ای .

19.توسعه فراگیر و همه جانبه سیستم‌های كاربردی فنآوری اطلاعات و بررسی نیازها و تقاضای دریافتی ارائه خدمات لازم در این زمینه.

20.برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم به منظور ایجاد پایگاه داده‌های جغرافیایی در استان و شهرستان‌های تابعه