تماس با ما

دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت
تلفن تماس: ۳۲۲۲۹۴۴۶ – ۰۳۱ 
دورنگار: ۳۲۲۲۴۸۸۸ – ۰۳۱
پست الکترونیک: fanavari@ostan-es.ir

آدرس: اصفهان، میدان امام حسین، خیابان باغ گلدسته، استانداری اصفهان، مدیریت فناوری اطلاعات

شماره تماس: ۳۲۲۲۹۴۴۶ – ۰۳۱ 

شماره پیامکی:

شماره فکس: ۳۲۲۲۴۸۸۸ – ۰۳۱

کدپستی: ۱۳۱۱۵-۸۱۴۵۹

آدرس الکترونیکی: fanavari@ostan-es.ir