معرفی مدیر کل

معرفی مدیرکل
نام و نام خانوادگی: محسن ایروانی
سابقه کار:18 سال
سوابق علمی:
کارشناس اقتصاد از دانشگاه تهران
کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان
مهمترین سوابق اجرایی:
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری
معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری اصفهان
رئیس گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری استانداری اصفهان
رئیس گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
برخی از عمده ترین سوابق پژوهشی:
بررسی قابلیت ها و توانمندی های استان اصفهان در زمینه تولید و صادرات کالاهای صنعتی- پایاننامه کارشناسی ارشد
انجام طرح تحقیقاتی شناسایی مزیت های عمده صادراتی استان و تعیین بازارهای هدف کالاهای صادراتی استان- اتاق بازرگانی, صنایع و
معادن اصفهان
تدوین برنامه استراتژیک حضور فعالان اقتصادی استان در بازار عراق – اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن اصفهان
تهیه مطالعات بخش صنعت و معدن طرح پایه آمایش استان اصفهان – معاونت پژوهشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
انجام طرح تحقیقاتی رقابت پذیر نمودن صنایع استان اصفهان در راستای جهش صادرات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
سوابق تدریس:
تدریس دروس کارآفرینی, مالیه عمومی, امور مالی و تنظیم بودجه, اقتصاد آموزش و پرورش و مبانی علم اقتصاد, اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تدریس دستورالعمل های طرح های سرشماری و آماری مختلف