معرفی همکاران دفتر

دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان
عنوان : مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال – محسن ایروانی
عنوان : معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال – حسینعلی ستاری
عنوان : کارشناس مسئول هماهنگی سرمایه گذاری-  مجتبی رضایی
عنوان : کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی- محمدتقی حکمت پویا
عنوان : کارشناس جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی – مهناز محمدی

عنوان : کارشناس مسئول امور تولید و اشتغال-  مجید نصر
عنوان : کارشناس امور تولید و اشتغال – مریم فرجی

عنوان : کارشناس امور تولید و اشتغال بخش صنعت و معدن – سید پیمان امامی
عنوان : کارشناس امور تولید و اشتغال بخش کشاورزی و خدمات – محمد معتمدی

عنوان : کارشناس هماهنگی و پیگیری- شکراله اکبری