دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان
شماره تلفن تماس: ۳۲۲۰۰۷۱۳
شماره فاکس دفتر: ۳۲۲۳۹۹۶۳
پست الکترونیک: sarmayeh@ostan-es.ir
آدرس: اصفهان – میدان امام حسین(ع) – خیابان باغ گلدسته
صندوق پستی: ۴۳۳۶۶-۸۱۴۶۵
کد پستی: ۱۳۱۱۵-۸۱۴۵۹