شرح وظایف

شرح وظایف
اهداف و وظایف اداره روابط عمومی

تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به مصاحبه هاي مطبوهاتي، راديويي و تلويزيوني و سخنراني هاي استاندار و ديگر مقامات استانداري با توجه به خط و مشي هاي تعيين شده.
تهیه و تنظیم برنامه های مراسم و بازديدها با همکاري واحدهاي مربوط.
ایجاد حسن روابط بین کارکنان و مسئولین استانداري از طريق تشکيل جلسات و برپايي سخنراني ها با همكاري واحدهاي ذيربط.
برقراری و ارتباط مستمر با واحد روابط عمومی ریاست جمهوري و وزارت کشور بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي سياست ها و خط و مشي هاي کاري دولت در استان.
برقراری و ارتباط مسمتر با روابط عمومی دستگاههای اجرايي و نهاد هاي انقلاب اسلامي در سطح استان به منظور ايجاد هماهنگي و ابلاغ سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي در زمينه و وظايف مربوط.
تماس مستمر و مداوم با ائمه جمعه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بمنظور کسب نظرات مشورتي در رابطه با مسائل مختلف استان و همچنين مشکلات مبتلا به مردم در حوزه انتخابيه و انعکاس آن به مقامات اجرايي استان .
برسی جراید و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر استاندار