معرفی مدیر کل

 

مديركل روابط عمومي استانداري

عباس ميرزايي نيا مشاور استاندار و مسئول              هماهنگي روابط عمومي