پنج شنبه 29 مهر 1400
00:13:28
روستایی

درباره دفتر

 • مطالعه وبررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان.
 • همكاری با واحد برنامه ریزی عمرانی وزارت كشور در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها.
 • اظهار نظر در ارتباط با طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنین طرح هائیكه از محل اعتبارات عمرانی كشور انجام می گیرد با همكاری دفتر فنی.
 • اقدام در مورد راهنمایی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستائی به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خود یاری و مشاركت مردم.
 • نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همكاری دفتر فنی .
 • بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح روستاها وتهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط.
 • تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم .
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری .
 • برنامه ریزی پیگیری در خصوص تشكیل دهیاری ها براساس قوانین و مقررات مربوطه با كمك و همكاری فرماندری ها و بخشداری های استان.
 • ابلاغ قوانین و دستورالعمل های مربوط به دهیاری ها به فرمانداران جهت انعكاس به آنها.
 • پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاری ها و هماهنگی های لازم در این زمینه با سازمان ها و دستگاههای ذیربط .
 • پیگیری تهیه طرح های روستایی با كمك دهیاران و تصویب مراجع ذیربط استانی
 • ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداری ها و دهیاریها.
 • توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با كمك دهیاران.