شرح وظایف

اهم اهداف و وظایف دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان

۱- مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تآسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان.
۲- همکاری با دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در شهر ها.
۳- بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد.
۴- مطالعه و بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارایه خط مشی و اتخاذ روشهای مناسب درجهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودکفایی آنها.
۵- بازرسی از کلیه اقدامات اجرایی شهردای ها در سطح شهرها و تهیه گزارش های دوره ای جهت مراجع ذیربط.
۶- همکاری با اداره کل مدیرت بحران استان در تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل و بلایای طبیعی برای تخصیص اعتبارات لازم بر اساس قوانین و مصوبات شورای برنامه ریزی و مدیریت استان و سایر شوراهای مرتبط.
۷-بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورا های اسلامی شهر ها و شوراهای اسلامی فرادست در قالب کمیته انطباق شوراهای اسلامی ذیربط و پیشنهادات شهرداری ها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی اعتباری.
۸- صدور دستور العمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری، خدماتی و عمرانی.
۹- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و شوراهای اسلامی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و گزارش های ارسالی شهرستان ها.
۱۰- ارائه پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشنا سازی اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست با وظ‌ایف و مسئولیت های قانونی خود و سایر مسایل مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و پیگیری مراحل اجرایی.
۱۱- ارائه پیشنهاد برنامه آموزشی به واحد مرتبط با آموزش کارکنان به منظور آشنایی کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها با قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به شوراهای اسلامی.
۱۲- برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست بمنظور تبیین سیاست ها و خط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.
۱۳- بررسی شکایت های واصله از شهرداریها، شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست و رسیدگی لازم مطابق قوانین و مقررات.
۱۴- بررسی نیازها و اقدامات مالی شهرداری ها و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.
۱۵- نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها از طریق اجرای وظایف محوله به دبیر خانه شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان.
۱۶- راهبری و نظارت بر برنامه های پژوهشی شهرداری ها از طریق ایفای وظایف محوله به دبیر خانه ی شورای پژوهشی امور شهری استان.
۱۷- ارائه راهبرد در توسعه امور فناوی اطلاعات شهرداری ها .
۱۸- بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی و ابلاغ آن ( موضوع آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض)
۱۹- پیگیری امور مرتبط با درجه بندی و تاسیس شهرداری ها.
۲۰- عضویت و شرکت در کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست ( کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری اراضی و کمیسیون مواد ۱۰۰و ۷۷ قانون شهرداری ها و … )
۲۱- پیگیری امور مرتبط با سازمان های وابسته به شهرداری های استان.