معرفی دفتر امورشهری و شوراها

 

برنامه های دفتر امور شهری استانداری در سطح استان اصفهان

برنامه دفتر امور شهری استانداری مستند به شرح وظایف مصوب و همچنین ماده ۶۲ قانون شهرداریها بمنظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تأسیس می شود . این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.