درباره دفتر

اهداف:

– مطالعه و بررسی وضع شهرهای استان از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی شهرهای استان
– همکاری با واحد برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور در زمینه تهیه و تظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در شهرها.
– بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هائیکه از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد با همکاری دفتر فنی .
– مطالعه بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری ها به منظور ارائه خط مشی اتخاذ روشهائی در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خود کفائی آنها.
– نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهرها و عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به سازمان های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی .
– بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح شهرها و تهیه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذیربط .
– تعیین اولویت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل برای تخصیص اعتبارات لازم .
– بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهردار یها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری .
– صدور دستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از مالی و اعتباری .
– بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها .
– نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهردار یها .
– مراقبت در امور راهنمائی و رانندگی و اتوبوسرانی و تاکسیرانی و مؤسسات حمل و نقل