تماس با ما

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان

آدرس: اصفهان، میدان امام حسین، خیابان باغ گلدسته، استانداری اصفهان

03132220088

شماره پیامکی: 500020003

03132223916

کدپستی: ۱۳۱۱۵-۸۱۴۵۹

آدرس الکترونیکی: city.isfoffice@gmail.com