معرفی همکاران دفتر

مدیرکل دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری

دكتر علي اصغر رفيعي نژاد

معاون سياسي اداره كل :

آقاي علي استوار

معاون انتخابات و تقسيمات كشوري اداره كل :

آقاي حسين محمدي