سه شنبه 16 آذر 1400
17:54:20
تشریفات

معرفي همكاران دفتر

مهدي كفيل: كارشناس تشريفات و مترجم

حميد قيصري: كارشناس تشريفات

حسن سلطاني: كارشناس تشريفات

زهرا چوپاني: كارشناس پيگيري

فاطمه مهاجر: مترجم