اخبار دفاتر

آمار بازدید:

جلسه کمیته فنی در خصوص کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی و حمل و نقل استان

جلسه کمیته فنی در خصوص کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی و حمل و نقل استان روز پنج شنبه مورخ 1400/10/23به ریاست مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری و با حضور مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، موارد رسیدگی گردید.

آمار بازدید:

جلسه رفع مشکلات آزادراه اصفهان-کاشان

جلسه ای در خصوص رفع مشکلات آزادراه اصفهان-کاشان روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 به ریاست جناب آقای دکتر زینلیان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری و مدعوین تشکیل گردید.

آمار بازدید:

جلسه پیگیری مصوبات جلسه چهارجانبه با صنف کشاورزان

جلسه ای در خصوص پیگیری مصوبات جلسه چهارجانبه با صنف کشاورزان روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 به ریاست جناب آقای دکتر زینلیان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری و مدعوین تشکیل گردید.

آمار بازدید:

جلسه کمیسیون ماده 5 و گروه کاری تلفیق زیربنایی

در تاریخ 1400/10/12کمیسیون ماده ۵ و گروه کاری تلفیق زیربنایی با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، سرپرست محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، پرونده های شهر اصفهان رسیدگی گردید.