معرفی دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک بعنوان زیر مجموعه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری که خود شامل سه معاونت :
۱- فنی ۲- شهرسازی ، معماری و برنامه ریزی شهری ۳- حمل و نقل و ترافیک می باشد ، که هرکدام یک از معاونت ها شامل چندین گروه و کارشناس بر اساس شرح و وظایف سازمانی ارائه خدمت می نمایند.