معرفی همکاران دفتر

معرفی همکاران دفتر

*محمد یوسف زاده : معاون شهرسازی ، معماری و برنامه ریزی شهری

۱- فرهاد فروزنده شهرکی :  رئیس گروه شهرسازی و معماری و امور عمرانی

2- محمد علی یزدانی : رئیس گروه محیط زیست و توسعه پایدار

3- مسعود طاهریان : رئیس گروه نقشه برداری

4-مسعود شمس : کارشناس مسئول راه و ساختمان

5- مرتضی آقاخانی : کارشناس مسئول محیط زیست و توسعه پایدار

6-سید جعفر خداداد : کارشناس راه و ساختمان

7-مصطفی صفاپور : کارشناس راه و ساختمان

8-جواد شمسی پور : کارشناس تاسیسات مکانیکی

9-سعید کشاورز راد : کارشناس تاسیسات برقی
10–حمزه انصاری : کارشناس پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز

11-محمد حسین مرندی : کارشناس محیط زیست

12- رامین جعفری : کارشناس معماری

13-خانم علیاری : کارشناس معماری

14-خانم موسوی : کارشناس شهرسازی

15-خانم قربانی : کارشناس شهرسازی

16-اسفندیار شفیعی : کارشناس معماری

17-یحیی محرابی : کارشناس شهرسازی

18-علی رضوانی : کارشناس شهرسازی

19-مهدی بصیری : کارشناس امور عمرانی
 

*حسین عاصمی : معاون حمل و نقل و ترافیک

1-حمیدرضا محمودی : ریس گروه حمل و نقل و ترافیک

2-محسن طباطباییان : کارشناس فنی ترافیک

3-خانم اسفندیاری : کارشناس حمل و نقل

4-خانم گل نیا : کارشناس سامانه حمل و نقل