کمیسیون ماده ۵

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) : در تاریخ 1400/05/06کمیسیون ماده ۵ با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، پرونده های شهرهای ابریشم , خمینی شهر […]

16 شهریور 1400
جلسه کمیسیون ماده ۵

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/14کمیسیون ماده ۵ با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، موارد مرتبط با شهرهای اصفهان و رضوانشهر رسیدگی گردید.

16 شهریور 1400
کمیسیون ماده ۵

در تاریخ 1400/06/11کمیسیون ماده ۵ با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، موارد مرتبط با طرح تفضیلی شهر داران رسیدگی گردید.

16 شهریور 1400

کمیسیون ماده ۵ با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، پرونده های شهرهای ابریشم , خمینی شهر , مجلسی و گوگد رسیدگی گردید.

16 شهریور 1400