جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۴:۰۰

استانداری اصفهان، معاون استاندار اصفهان ، جشنواره شهید رجایی ،

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: بایستی اقتضائات ملی، استانی و مسائل روز در شاخص های انتخاب دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی در نظر گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: بایستی اقتضائات ملی، استانی و مسائل روز در شاخص های انتخاب دستگاه های اجرایی در جشنواره شهید رجایی در نظر گرفته شود.

۲۵ مهر ۱۴۰۱