چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۱۷:۳۸

استاندار اصفهان با حضور در روستاهای ابراهیم آباد و جعفر آباد شهرستان خوروبیابانک با اهالی این روستاها گفتگو کرد.

استاندار اصفهان با حضور در روستاهای ابراهیم آباد و جعفر آباد شهرستان خوروبیابانک با اهالی این روستاها گفتگو کرد.

استاندار اصفهان با حضور در روستاهای ابراهیم آباد و جعفر آباد شهرستان خوروبیابانک با اهالی این روستاها گفتگو کرد.

۹ تیر ۱۴۰۱